นโยบายความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในการจัดหาผลิตภัณฑ์ทั่วโลกของ SC Johnson

คำแถลง

SC Johnson มี “This We Believe (เราเชื่อมั่นในสิ่งนี้)” เป็นหลักนำทางในการทำงานเพื่อให้บริษัทเป็นสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ รวมทั้งปกป้องสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เราดำเนินงาน เราจะใช้ความเป็นผู้นำเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้และปฏิบัติตามข้อกำหนดและใช้หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันมลพิษ อนุรักษ์ทรัพยากร และประเมินและแก้ไขความเสี่ยงและผลกระทบของเรา ด้วยเหตุนี้ เราจะทำการทดสอบ ประเมิน และบันทึกผลการปฏิบัติงานและทบทวนบทเรียนจากการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เอช. ฟิสก์ จอห์นสัน
ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลักการ

 โรงผลิตสินค้าของเราจะปฏิบัติตามนโยบาย SHE และปฏิบัติข้อกำหนดต่อไปนี้

1.   รับรองว่านโยบายนี้ผ่านการทบทวน บันทึก ปฏิบัติใช้ และสื่อสารกับพนักงานอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณะ

2.   บรรลุตามกฎหมายและกฎระเบียบ SHE ข้อกำหนด SCJ Corporate SHE และมาตรฐาน SHE อื่น ๆ ให้ได้ตามหรือเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้

3.   สนับสนุนเป้าหมายทางอุตสาหกรรมที่สำคัญของ SHE ด้วยการร่วมงานกับสมาคมวิชาชีพ หน่วยงานรัฐ และกลุ่มสาธารณะ

4.   เตรียมความพร้อมในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและสื่อสารบทเรียนจากการดำเนินงานจากเหตุการณ์ SHE ตามความเหมาะสม

5.   สื่อสารการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา SHE ที่สำคัญกับพนักงานและหน่วยงานรัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายอื่น ๆ หากจำเป็น

6.   ให้การฝึกอบรมที่เน้นในเรื่องความรับผิดชอบส่วนบุคคลและรับรองว่าพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการและขั้นตอนปฏิบัติของ SHE

7.   ให้บริการด้านสุขภาพและบริการตรวจสุขภาพพื้นฐานและป้องกันโรค และจัดโปรแกรมสุขภาพให้กับพนักงานของเรา

8.   ตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมาย SHE ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่สำคัญของเรา 

9.   ให้พนักงานทุกตำแหน่งมีส่วนร่วมในการจัดสรรแหล่งข้อมูลที่จะนำมาใช้ในหลักการเหล่านี้

สิ่งแวดล้อมการเคลื่อนไหวขององค์กร: กลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อการบริโภค (The Consumer Goods Forum) กฎบัตรสำหรับการทำความสะอาดอย่างยั่งยืน

สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ป่า: SC Johnson ยังคงรณรงค์หยุดการตัดไม้ทำลายป่า

รางวัลรางวัลและการยกย่องจากทั่วโลกของ SC Johnson

ส่วนผสมทุกอย่างล้วนเป็นสารเคมี: ทำไม SC Johnson จึงต้องแก้ไขปัญหาการรับรู้เชิงลบเกี่ยวกับสารเคมีสังเคราะห์

สิ่งแวดล้อมการลดของเสีย: โครงการใช้การบรรทุกของรถบรรทุกให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้เชื้อเพลิงลง

การอนุรักษ์ป่าการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ: SC Johnson สนับสนุนสมาคมคาทิงกาในบราซิลเพื่อปกป้องป่าและนิเวศมณฑล

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป