คำแถลงของ SC Johnson ว่าด้วยการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์

SC Johnson ยึดหลักการพื้นฐานเรื่องบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราและที่เราต้องการให้ความเชื่อมั่นมานานกว่าศตวรรษ หลักการสำคัญได้แก่ ความซื่อตรง ความรับผิดชอบ และความเคารพ นโยบายของเราไม่ให้การยอมรับต่อการค้ามนุษย์หรือการใช้แรงงานทาสทุกรูปแบบ และเราให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังในเรื่องสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคนของเราและพนักงานทุกคนของผู้จัดหาสินค้าทั่วโลกของเรา

เคียงคู่ไปกับพันธกิจนี้เป็นการให้การสนับสนุนต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แนวทางแก้ไขปัญหาว่าด้วยแรงงานบังคับและหลักปฏิบัติที่สำคัญของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อการบริโภค (CGF) และมาตรฐานหลักว่าด้วยแรงงานบังคับ แรงงานเด็ก เสรีภาพในการสมาคม และการเลือกปฏิบัติขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ นอกจากนี้ เราให้การสนับสนุนกฎหมายต่อต้านการกดขี่และค้าแรงงานมนุษย์ในห่วงโซ่อุปทานของแคลิฟอร์เนีย ค.ศ. 2010 ("CA Act") และกฎหมายว่าด้วยระบบทาสยุคปัจจุบันของสหราชอาณาจักรฉบับ ค.ศ. 2015 ("UK Act") และเจตนารมณ์ที่จะเพิ่มความโปร่งใสในการป้องกันและกำจัดการค้าทาสและการค้ามนุษย์ในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก 

ความเชื่อของเรานโยบายแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้งของ SC Johnson

บริษัทSC Johnson เป็นบริษัทครอบครัว

ชุมชนอาสาสมัครชุมชนช่วยสานต่อมรดกด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมของ SC Johnson กันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ครอบครัวจอห์นสันแซม จอห์นสันเปลี่ยนแปลง SC Johnson ด้วยวิสัยทัศน์และหลักการของเขา

ความเชื่อของเราThis We Believe (เราเชื่อมั่นในสิ่งนี้): ค่านิยมของบริษัทของเราเป็นแนวทางให้กับ SC Johnson มากว่าห้ายุค

ครอบครัวจอห์นสันเฮอร์เบิร์ต เอฟ. จอห์นสัน ซีเนียร์เป็นผู้นำในรุ่นที่สองแต่ก็ไม่ได้เป็นรองใคร

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป