คำแถลงของ SC Johnson ว่าด้วยการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์

SC Johnson ยึดหลักการพื้นฐานเรื่องบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราและที่เราต้องการให้ความเชื่อมั่นมานานกว่าศตวรรษ หลักการสำคัญได้แก่ ความซื่อตรง ความรับผิดชอบ และความเคารพ นโยบายของเราไม่ให้การยอมรับต่อการค้ามนุษย์หรือการใช้แรงงานทาสทุกรูปแบบ และเราให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังในเรื่องสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคนของเราและพนักงานทุกคนของผู้จัดหาสินค้าทั่วโลกของเรา

เคียงคู่ไปกับพันธกิจนี้เป็นการให้การสนับสนุนต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แนวทางแก้ไขปัญหาว่าด้วยแรงงานบังคับและหลักปฏิบัติที่สำคัญของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อการบริโภค (CGF) และมาตรฐานหลักว่าด้วยแรงงานบังคับ แรงงานเด็ก เสรีภาพในการสมาคม และการเลือกปฏิบัติขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ นอกจากนี้ เราให้การสนับสนุนกฎหมายต่อต้านการกดขี่และค้าแรงงานมนุษย์ในห่วงโซ่อุปทานของแคลิฟอร์เนีย ค.ศ. 2010 ("CA Act") และกฎหมายว่าด้วยระบบทาสยุคปัจจุบันของสหราชอาณาจักรฉบับ ค.ศ. 2015 ("UK Act") และเจตนารมณ์ที่จะเพิ่มความโปร่งใสในการป้องกันและกำจัดการค้าทาสและการค้ามนุษย์ในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก 

เกี่ยวกับกฎหมาย 
กฎหมาย CA Act กำหนดให้บริษัทที่ทำธุรกิจในรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดเผยแนวทางป้องกันการฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา คล้ายกันนั้น กฎหมาย UK Act กำหนดให้บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในสหราชอาณาจักรเปิดเผยรายงานประจำปีที่เป็นการรับรองว่าไม่มีการค้าทาสและการค้ามนุษย์เกิดขึ้นในห่วงโซ่ปอุปทานหรือในธุรกิจของพวกเขา

SC Johnson ชี้แจงข้อกังวลเหล่านี้ผ่านมาตรฐาน นโยบาย และหลักปฏิบัติภายในองค์กรของเรา; หลักจริยธรรมสำหรับผู้จัดหาสินค้าและหลักปฏิบัติที่มาพร้อมกัน

หลักจริยธรรมสำหรับผู้จัดหาสินค้า 
หลักจริยธรรมของ SC Johnson ระบุข้อกำหนดที่ผู้จัดหาสินค้าของเราต้องปฏิบัติตามในสี่ด้านสำคัญ: สิทธิมนุษยชนและแรงงาน; ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม; ความยั่งยืน; และจริยธรรมทางธุรกิจ

หลักจริยธรรมดังกล่าวร่างขึ้นโดยพิจารณาถึงมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติสากลที่เป็นที่ยอมรับ รวมไปถึงประมวลกฎหมายที่อ้างอิงโครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบสังคมทั่วโลก (Global Social Compliance Programme Reference Code), ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศในเรื่องหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ค.ศ. 1998, ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ เราให้การสนับสนุนความพยายามขององค์กรที่ต้องปรับปรุงสภาพการทำงาน หลักจริยธรรมสำหรับผู้จัดหาสินค้าของ SC Johnson ระบุปัญหาแรงงานและสิทธิมนุษยชน:

  • ข้อห้ามใช้แรงงานบังคับ – ผู้จัดหาสินค้าต้องไม่ใช้แรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรือนจำ ทาส ข้อตกลง พันธะ หรืออื่น ๆ
  • ข้อกำหนดอายุขั้นต่ำ – ผู้จัดหาสินค้าต้องไม่ว่าจ้างบุคคลใดที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี หรืออายุขั้นต่ำตามกฎหมายของประเทศเพื่อการว่าจ้าง โดยดูตามข้อใดที่ระบุอายุสูงกว่า ให้ถือเป็นข้อยกเว้นหากมีประเทศใดตั้งอายุขั้นต่ำในการว่าจ้างไว้ที่ 14 ปี ตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
  • ข้อกำหนดเรื่องค่าตอบแทนและค่าจ้างขั้นต่ำ - ผู้จัดหาสินค้าต้องมีค่าจ้างขั้นต่ำให้กับพนักงานแต่ละคนเป็นอย่างน้อย
  • สวัสดิการตามกฎหมาย- ผู้จัดหาสินค้าต้องจัดหาสวัสดิการทั้งหมดตามกฎหมายเป็นอย่างต่ำให้กับพนักงานแต่ละคน
  • ชั่วโมงทำงานสูงสุด - ผู้จัดหาสินค้าต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยชั่วโมงทำงาน
  • ข้อกำหนดเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย - ผู้จัดหาสินค้าต้องร่างแนวทางเรื่องความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษร ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเรื่องการรักษาความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ และจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้กับพนักงานทุกคน
  • กฎหมายตรวจคนเข้าเมือง/อนุญาตให้ทำงาน - ผู้จัดหาสินค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับรองว่าพนักงานมีสิทธิทำงานในประเทศที่ต้องให้บริการ
วิธียืนยันการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ผู้จัดหาสินค้าของ SC Johnson ต้องปรับหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดให้เป็นปัจจุบันและรักษาเอกสารและบันทึกทั้งหมดที่ระบุแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานหลักจริยธรรมสำหรับผู้จัดหาสินค้าของเรา พวกเขาต้องยินยอมให้ตรวจสอบหรือสอบสวนตามที่ SC Johnson กำหนด และยืนยันว่าปฏิบัติตามหลักจริยธรรมดังกล่าว

นอกจากกระบวนการภายในและข้อมูลที่ผู้จัดหาสินค้าเป็นผู้จัดหา เราเป็นคู่ค้ากับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้จัดหาสินค้าตามหลักจริยธรรม (SEDEX) เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงทางสังคมหรือจริยธรรมในห่วงโซ่อุปทานของเรา เราใช้บริษัทตรวจสอบจากภายนอกเพื่อดำเนินการตรวจสอบเพื่อการรับรองตามหลักสี่ประการของ SMETA หลักจริยธรรมสำหรับผู้จัดหาสินค้าของ SC Johnson ส่งเสริมให้เราดำเนินการตรวจสอบกับบุคลากรของ SC Johnson หรือหน่วยงานภายนอกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เรามีบริการสายด่วนจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้พนักงานรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถเลือกไม่ต้องเปิดเผยนามได้ พนักงานทุกคนมีสิทธิรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับหลักจริยธรรมสำหรับผู้จัดหาสินค้าผ่านสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน เจ็ดวันต่อสัปดาห์
การรับรอง 
ผู้จัดหาสินค้าหลักมีพันธะสัญญาที่จะต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมสำหรับผู้จัดหาสินค้าของ SC Johnson ภายใต้ข้อตกลงด้านการค้าของเรา เราตั้งใจที่จะเพิ่มปริมาณการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องภายใต้เงื่อนไขของหลักดังกล่าว นอกจากนี้ ใบสั่งซื้อของเรากำหนดให้ผู้จัดหาสินค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกข้อ ผู้จัดหาสินค้าที่มีพันธะสัญญาที่จะปฏิบัติตามหลักจริยธรรมสำหรับผู้จัดหาสินค้าของ SC Johnson ต้องรับรองว่าสินค้าและบริการที่มอบให้บริษัทเราเป็นไปตามมาตรฐานเหล่านั้น และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศที่ดำเนินการ เรากำหนดให้ผู้จัดหาสินค้าทำการรับรองอีกครั้งเป็นครั้งคราว
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการฝึกอบรมภายในองค์กร 
การทำสิ่งที่ถูกต้องและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงเป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่ SC Johnson ทีมจัดซื้อทั่วโลกของเราได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบผู้จัดหาสินค้าด้วยวิธีประเมินความเสี่ยงและพวกเขาต้องยินยอมให้ตรวจสอบหรือสอบสวนทุกกรณี และยืนยันความถูกต้องของงานตามที่กำหนด ถ้าผู้จัดหาสินค้าไม่ปฏิบัติตามข้อใดของหลักปฏิบัติดังกล่าว ผู้จัดหาสินค้าต้องหาทางแก้ไขตามความเหมาะสม SC Johnson มีสิทธิที่จะสิ้นสุดความสัมพันธ์กับผู้จัดหาสินค้านั้น ๆ หากเป็นปัญหาที่ร้ายแรงหรือมีความล่าช้าในการแก้ไขตามความเหมาะสม พนักงานทุกคนของ SC Johnson ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรมที่สอดคล้องกับหลัก This We Believe ซึ่งเป็นนโยบายและกฎระเบียบของบริษัท พนักงานฝ่ายบริหารต้องยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมมาตรฐานของบริษัททุกปี นอกจากนี้ เราจัดฝึกอบรมเรื่องหลักจริยธรรมสำหรับผู้จัดหาสินค้าของ SC Johnson และโครงการจัดหาอย่างรับผิดชอบให้กับบุคคลที่รับผิดชอบในงานที่มีความเสี่ยงมากที่สุดเหล่านี้

เราทุกคนทำงานร่วมกัน
งานปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องใช้ความร่วมมือและความโปร่งใสในทุกขั้นตอน เป็นหลักการที่พนักงานและผู้จัดหาสินค้าทุกคนของ SC Johnson ต้องปฏิบัติตามและเป็นพันธกิจที่เราต้องรักษาเอาไว้อย่างจริงจังผ่านมาตรฐาน นโยบาย และหลักปฏิบัติตามต่าง ๆ ของเรา เรียนรู้งานและวิธีทำงานของเราเพิ่มเติมได้ในหมวด 'รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืน' และ 'ความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน' ในเว็บไซต์ของเรา

– เอช. ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอ

คำแถลงฉบับนี้ตีพิมพ์ภายใต้หมวดที่ 54 ของกฎหมาย UK Act สำหรับ SC Johnson Europe Sarl, S.C. Johnson Limited และ SC Johnson BAMA

ความเชื่อของเรานโยบายแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้งของ SC Johnson

บริษัทSC Johnson เป็นบริษัทครอบครัว

ชุมชนอาสาสมัครชุมชนช่วยสานต่อมรดกด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมของ SC Johnson กันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ความเชื่อของเราคำกล่าวเรื่องค่านิยมของบริษัทที่เปลี่ยน SC Johnson ไปตลอดกาล: "ส่วนที่เหลือเป็นเพียงเงาเท่านั้น"

ครอบครัวจอห์นสันเฮอร์เบิร์ต เอฟ. จอห์นสัน ซีเนียร์เป็นผู้นำในรุ่นที่สองแต่ก็ไม่ได้เป็นรองใคร

ครอบครัวจอห์นสันแซม จอห์นสันเปลี่ยนแปลง SC Johnson ด้วยวิสัยทัศน์และหลักการของเขา

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป