เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยของ SC Johnson
หากคุณเป็นธุรกิจหรือเจ้าหน้าที่ตอบรับเหตุฉุกเฉินที่สงสัยเรื่องขั้นตอนการดูแล เก็บ หรือกำจัดสินค้า SC Johnson ในสถานที่ทำงานแล้ว เอกสาร SDS มีข้อมูลข้างต้นไว้ให้สำหรับคุณ เอกสาร SDS เหมาะสำหรับผู้ว่าจ้างที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคในสถานที่ทำงานที่จำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการบริหารงานความปลอดภัยและสุขอนามัยการประกอบอาชีพ (OSHA) ของรัฐบาลสหรัฐฯ มากกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค (CPSC) ที่บังคับใช้กฎหมายการใช้ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค 
กรองตาม:
หมวด
ตราสินค้า
ประเทศ
ใหม่ที่สุด
  • ใหม่ที่สุด
  • เก่าที่สุด
ไม่มีผลลัพธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายนอกสหรัฐและแคนาดา หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ส่วนผสมทั่วโลกของเราเพื่อดูรายชื่อส่วนผสมของแต่ละผลิตภัณฑ์