SC Johnson ส่งเสริมวิธีหยุดการตัดไม้ทำลายป่า

การอนุรักษ์ป่า: SC Johnson ยังคงรณรงค์หยุดการตัดไม้ทำลายป่า

SC Johnson มุ่งมั่นที่จะยึดตามนโยบายคุ้มครองป่าต่าง ๆ และหาหนทางป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า
ในฐานะที่เป็นสมาชิกของคณะอุตสาหกรรมสินค้าผู้บริโภค (Consumer Goods Forum) SC Johnson ร่วมให้การสนับสนุนส่งเสริมการหยุดตัดไม้ทำลายป่าโดยสิ้นเชิงภายในปี 2020
ที่ SC Johnson เราเข้าใจว่าสิ่งที่เราเลือกบ่งบอกถึงตัวตนของเราได้อย่างมาก และควรจะเป็นเช่นนั้น ดังนั้น เราต้องการให้คุณรู้ว่าเราพยายามอย่างมากเพื่อให้กิจการของเราดำเนินไปในลักษณะที่มีความยั่งยืนและมีจริธยธรรมไปพร้อมกัน และเราเลือกว่าจะสร้างผลกระทบกับโลกนี้อย่างไรด้วยความรอบคอบ 
 
ตั้งแต่การลงทุนใน พลังงานหมุนเวียน ไปจนถึงการลดขยะ ณ โรงงานของเรา ไปจนถึงการบรรลุเป้าหมายในการทำให้การตัดไม้ทำลายป่าเป็นศูนย์ เราเลือกใช้วิธีที่จะช่วยปกป้องโลกใบนี้เพื่อยุคต่อไป
ในฐานะสมาชิกของคณะอุตสาหกรรมสินค้าผู้บริโภค (CGF) เราแบ่งปันความมุ่งมั่นของพวกเขาในการบรรลุเป้าหมายในการทำให้การตัดไม้ทำลายป่าเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2020 ผ่านการจัดหาเยื่อกระดาษ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์และน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน 
 
เราทำงานกับผู้จัดหา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหุ้นส่วนของเราเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ โดยปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ดังนี้
ในฐานะสมาชิก CGF เราได้สอดคล้องเป้าหมายปี 2020 และนโยบายภายในกับแนวทางด้านเยื่อกระดาษ, กระดาษและบรรจุภัณฑ์ของ CGF คุณอ่านแนวทางดังกล่าวได้ ที่นี่
 
SC Johnson จะ:
 
 • ต้นแหล่ง 100% ของเยื่อกระดาษ, กระดาษและบรรจุภัณฑ์จากแหล่งที่มีใบรับรองและมีการจัดการอย่างยั่งยืน (FSC, PEFC หรือมาตรฐานที่น่าเชื่อถืออื่น ๆ) หรือจากวัสดุนำกลับมาใช้ภายในปี 2020
 • กำจัดสินค้าเยื่อกระดาษและกระดาษที่ประกอบไปด้วยใยไฟเบอร์จากต้นแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ เช่นใยไฟเบอร์จากพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงและผืนป่าที่มีข้อขัดแย้ง (ไม้ที่ซื้อขายในลักษณะที่ทำให้เกิดความขัดแย้งโดยใช้อาวุธหรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงระดับชาติหรือภูมิภาค)
 • ปรับสมดุลบรรจุภัณฑ์ของเราเพื่อลดผลกระทบของบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็ง
 • พิจารณาผลกระทบวงจรชีวิตเต็มรูปแบบและกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับใยไฟเบอร์ที่เลือกใช้
 • ยืนยันผู้จัดหาที่เป็นต้นแหล่งของเยื่อกระดาษบริสุทธิ์จากภูมิภาคหรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต้องได้รับการยืนยันจากหลักเกณฑ์การรับรองด้านการทำป่าไม้ภูมิภาคหรือทั่วโลก
 • ทำงานกับผู้จัดหาของเราเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและจะทำการตรวจสอบความก้าวหน้าโดยใช้วิธีประเมินตนเองของผู้จัดหาที่ยืนยันผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและเป็นเอกเทศ
 
นอกจากนี้ เรายังซื้อสินค้าเยื่อกระดาษ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์จากผู้จัดหาที่:
 
 • ยึดตาม หลักปฏิบัติทางจริยธรรมของผู้จัดหาของ SC Johnson 
 • ใช้หลักปฏิบัติการบริหารจัดการป่าอย่างยั่งยืนที่ประหยัด รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
 • หลีกเลี่ยงการจัดหาเยื่อกระดาษจากป่าที่เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (High Conservation Value: HCV)
 • เก็บเกี่ยวและซื้อขายวัตถุดิบอย่างถูกกฎหมายและเป็นไปตามกฎหมายและสนธิสัญญาระดับชาติและระหว่างประเทศ
 • เข้าร่วมบทสนทนาสองทางกับเราเพื่อส่งเสริมการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง
ที่ SC Johnson เราใช้น้ำมันปาล์ม น้ำมันจากเนื้อในเมล็ดปาล์มหรือสารสกัดปริมาณเล็กน้อย แต่เราเห็นถึงผลกระทบจากการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างไม่ยั่งยืนที่มีต่อโลกและต่อการอนุรักษ์ป่าเพื่อยุคต่อไป

เพื่อเป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์ป่า เราได้จำกัดการใช้น้ำมันปาล์มที่ไม่ยั่งยืนในสินค้าของเรา และเราพยายามกำจัดการใช้น้ำมันปาล์มที่ไม่ยั่งยืนในสินค้า SC Johnson ทั่วโลกไปพร้อมกับการคิดค้นสูตรใหม่ วัตุดิบต้องห้ามไม่สามารถนำมาใช้กับสินค้าของเราหรือต้องผ่านการรับรองจากฝ่ายบริหารจัดการอาวุโสและวันหมดอายุที่เป็นเอกฉันท์เท่านั้น


เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ SC Johnson จะ:

 • พูดคุยกับผู้จัดหาและตรวจสอบการผลิตและหลักปฏิบัติในการจัดหาน้ำมันปาล์ม น้ำมันจากเนื้อในเมล็ดปาล์มหรือสารสกัดของพวกเขา
 • ระงับหรือหยุดการสั่งซื้อน้ำมันปาล์มจากผู้จัดหาที่มีเจตนาตัดไม้ทำลายป่าหรือสร้างผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคมหรือผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจากการผลิตน้ำมันปาล์ม
 • ทำการตรวจสอบและทบทวนนโยบายและหลักปฏิบัติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความยั่งยืนในโซ่อุปทาน

เรารู้ว่าความก้าวหน้าที่แท้จริงไม่สามารถทำได้คนเดียว เราเชื่อว่าการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะกับผู้จัดหา ธุรกิจ หรือองค์กรอื่น ๆ ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาระดับโลกอย่างการตัดไม้ทำลายป่า
 
เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องป่าขณะที่ส่งเสริมให้บริษัทอื่น ๆ ปฏิบัติตาม ด้วยวิธีการแบ่งปันภารกิจของคณะอุตสาหกรรมสินค้าผู้บริโภค 
 
สิบปีที่ผ่านมา เราให้การสนับสนุนโครงการริเริ่มต่าง ๆ กับองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ (Conservation International:CI) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรับรู้และให้เงินอุดหนุนการอนุรักษ์ป่าอเมซอนและผลักดันการฟื้นฟูป่า 
 
เรามีโอกาสที่จะพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งร่วมกันและร่วมกันรับผิดชอบขณะขับเคลื่อนไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืน 

สิ่งแวดล้อมSC Johnson ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ป่าการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ: SC Johnson สนับสนุนสมาคมคาทิงกาในบราซิลเพื่อปกป้องป่าและนิเวศมณฑล

การอนุรักษ์ป่าในฐานะพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม SC Johnson และองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับการตัดไม้ทำลายป่า

การอนุรักษ์ป่าSC Johnson สนับสนุนองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติและทัวร์ป่าอเมซอนเสมือนจริงที่สร้างแรงบันดาลใจขององค์กร

การอนุรักษ์ป่าSC Johnson, Conservation International Exceed Goal in Largest Acre-for-Acre Match Campaign to Protect Amazon Rainforest

สิ่งแวดล้อมนโยบายความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในการจัดหาผลิตภัณฑ์ทั่วโลกของ SC Johnson

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป