กองทุน SC Johnson: แนวทางและสาขาที่เราสนใจ

การกุศลขององค์กร SC Johnson มุ่งเป้าไปที่การพัฒนา การบริการสังคม สุขภาพ ความยั่งยืน และความต้องการอื่น ๆ ของชุมชน
SC Johnson ไม่ให้เงินทุนกับบุคคลและไม่สนับสนุนองค์กรที่มีนโยบายสนับสนุนการเลือกปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในทางปฏิบัติ
ที่ SC Johnson เราภาคภูมิใจในเกียรติประวัติด้านการกุศลที่เราปฏิบัติมายาวนาน ซึ่งได้กลายเป็นค่านิยมองค์กรของเรา หากคุณสนใจสมัครขอรับเงินทุนจาก SC Johnson เริ่มต้นด้วยการอ่านคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบริจาคของบริษัทของเรา 

คำตอบ แนวทางและกฎหมายการบริจาคเพื่อการกุศลในแต่ละประเทศแตกต่างกัน แต่โดยทั่วไป องค์กรต้องเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับหรือลงทะเบียนเป็นมูลนิธิ/ไม่แสวงหาผลกำไรหรือเป็นหน่วยงานรัฐ เช่น โรงเรียน ห้องสมุด หรือหรือองค์การมหาชน
- +

คำตอบ • กลุ่มบุคคล 

•จุดประสงค์ทางการเมือง สังคม การกีฬา ทหารผ่านศึก แรงงาน และองค์กรภราดรภาพ หรือสถาบันศาสนา SC Johnson ให้การสนับสนุนบางโครงการขององค์กรเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม เช่น โครงการอาหารเช้าหรือสถานสงเคราะห์ 

• เงินเดือนหรือค่าจ้างสำหรับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารนอกเหนือจากสิ่งที่จำเป็นด้านการบริหารของโปรแกรมหรือโครงการนั้น ๆ 

•การสนับสนุนการดำเนินงานทั่วไปขององค์กรที่ได้รับการสนับสนุนโดยองค์กรที่ใหญ่กว่า เช่น United Way แต่จะพิจารณาโปรแกรมบางโปรแกรมที่ไม่ได้รับเงินทุนโดยองค์กรเหล่านี้

• การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือมูลนิธิ/กิจกรรมระดมทุนไม่แสวงหาผลกำไร อย่างไรก็ตาม SC Johnson ให้การสนับสนุนเจตนาที่สำคัญ
 
• โปรแกรม โครงการริเริ่ม หรือกลุ่มที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ SC Johnson หรือธุรกิจของบริษัท (เช่น โปรแกรมที่ให้ประโยชน์กับบริษัทโดยตรง)

• SC Johnson ไม่สนับสนุนองค์กรที่มีนโยบายสร้างความแบ่งแยกทางเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา (ลัทธิ) เพศ การแสดงออกทางเพศหรือการข้ามเพศ อายุ ถิ่นกำเนิด (ต้นตระกูล) ความพิการ สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ หรือสถานภาพทางทหาร ไม่ว่าจะเป็นนโยบายสร้างความแบ่งแยกที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือในทางปฏิบัติก็ตาม นโยบายของเราไม่ให้เงินทุนกับองค์กรที่มีนโยบายเช่นนี้
- +

คำตอบ ไม่มีสิทธิ์ โครงการทั่วโลกส่วนใหญ่ของ SC Johnson พิจารณาการให้เงินทุนด้วยประเมินตามความต้องการท้องถิ่นและผลกระทบขององค์กรนั้น ๆ มีไม่กี่ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ที่มีกระบวนการขอรับเงินทุนอย่างเป็นทางการ ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของ SC Johnson ในประเทศของคุณ โปรด ติดต่อพวกเขาที่นี่ 
- +

จุดประสงค์หลักของงานการกุศลของ SC Johnson

คำตอบ SC Johnson ให้การสนับสนุนสถาบันหรือองค์กรที่ช่วยเหลือหรือสร้างผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนที่เราดำเนินงานเป็นหลัก เราให้ความสำคัญในเรื่องต่อไปนี้

• การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน - เป็นโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงการสร้างพื้นฐาน การสร้างศักยภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างความปลอดภัย ให้การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม และการฝึกอาชีพให้กับชุมชน

• การบริการสังคม - คือโครงการที่ให้การสนับสนุนแก่ผู้ที่มีรายได้น้อย/มีความเสี่ยง หรือการสนับสนุนครอบครัวต่าง ๆ ให้ดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิเช่น การบริการสำหรับครอบครัว ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ โครงการป้องกันภัยพิบัติ โครงการให้ที่พักพิงชั่วคราว และการสนับสนุนสำหรับผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้

• การมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี - เป็นโครงการที่ช่วยให้ความรู้และต่อสู้กับโรคที่มียุงเป็นพาหะ หรือส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะ รวมไปถึงกระตุ้นให้เกิดการเข้าถึงทางการแพทย์ที่ทั่วถึงแก่สาธารณะ

• การศึกษา - คือโครงการที่ช่วยเน้นย้ำให้เกิดความสำเร็จทางการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ความสมบูรณ์และความก้าวหน้าทางการศึกษาต่าง ๆ เช่น โรงเรียนสำหรับการศึกษาวัยเด็กตอนต้น, ระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย, ระดับมหาวิทยาลัย, ระดับเทคนิค และอาชีวศึกษา

• โครงการด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม - เป็นโครงการที่กระตุ้นให้เกิดความยั่งยืนผ่านการดูแลด้านระบบนิเวศน์, การลดมลภาวะ, การอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ, การเสริมความงดงามด้านสิ่งแวดล้อม, พลังงานหมุนเวียน และการอนุรักษ์สัตว์ป่าของชุมชน

• โครงการบริจาคผลิตภัณฑ์ 
- +

ความรับผิดชอบต่อสังคมSC Johnson พัฒนาบทบาทผู้ประกอบการหญิงและต่อสู้กับโรคมาลาเรียในรวันดาด้วย EKOCENTERS

การกุศลการบริจาคเงินทุนและผลิตภัณฑ์ของ SC Johnson ช่วยให้ชุมชนของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การกุศลกองทุน SC Johnson: ขั้นตอนการสมัครขอรับเงินทุนจากบริษัทในสหรัฐฯ

ชุมชนSC Johnson ช่วยเด็กผู้หญิงเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองด้วยการทำงานร่วมกับ Dibujando un Mañana

ชุมชนการกุศลขององค์กร พนักงานจิตอาสา: SC Johnson ช่วยทำให้ชุมชนดีขึ้น

การศึกษาประสบการณ์ทางวิทยาศาตร์: ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ Mr Muscle สนับสนุนการศึกษา STEM ในแอฟริกาใต้

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป