โปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson เริ่มต้นด้วยข้อมูล: ข้อมูลที่คัดตอนจากรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2017 ของเรา

โปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson เกิดขึ้นจากความทุ่มเทที่จะเก็บข้อมูลที่โดดเด่นที่สุด
แหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของ SC Johnson ประกอบไปด้วยองค์การจัดการสารเคมีแห่งสหภาพยุโรปและสถาบันสุขภาพแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา 
โปรแกรม Greenlist™ เกิดจากความทุ่มเทและความต่อเนื่องในการเก็บข้อมูลที่โดดเด่นที่สุดเรื่องส่วนผสมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้แล้วยังมีการทบทวนข้อมูลซัพพลายเออร์และอุดช่องโหว่ต่าง ๆ ด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่แม่นยำที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

ขั้นตอนการประเมินสี่ขั้นตอนของเราเป็นการนำส่วนผสมทั้งหมดมาประเมินตามเกณฑ์แต่ละข้อ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกทำหน้าที่ประเมินภัยอันตราย ซึ่งช่วยให้ได้ผลการประเมินทางวิทยาศาสตร์ที่ปราศจากอคติของส่วนผสมแต่ละรายการ

เราใช้วิธีเหล่านี้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ เราทำการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้ง เมื่อมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ มารองรับ
การเลือกส่วนผสมของ SC Johnson ขึ้นอยู่กับการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นกลางและการเก็บรวบรวมข้อมูล
รายละเอียดทั้งหมดของโปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) มาจากข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุด

ข้อมูลของผู้จัดหาสินค้า

ข้อมูลของซัพพลายเออร์เป็นข้อมูลที่ซัพพลายเออร์ระบุในแบบสอบถามเกี่ยวกับวัตถุดิบและ/หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของเรา เราเปรียบเทียบข้อมูลที่ว่านี้กับข้อมูลของซัพพลายเออร์รายอื่น

ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

แหล่งที่มาของข้อมูลอีกแหล่งคือข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้:

  • ECHA – ข้อมูลด้านสารเคมีขององค์การจัดการสารเคมีแห่งสหภาพยุโรป
  • TOXNET – ฐานข้อมูลเรื่องพิษวิทยา, สารเคมีอันตราย, อนามัยสิ่งแวดล้อม และการปล่อยสารพิษของสถาบันสุขภาพแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา
  • eChemPortal – ข้อมูลคุณสมบัติสารเคมีขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
  • CA Prop 65 – รายการสารเคมีที่เป็นสารก่อมะเร็ง, ความผิดปกติแต่กำเนิด หรือภัยต่อระบบสืบพันธุ์ของ California Proposition 65
  • INCHEM – เว็บไซต์ข้อมูลด้านความปลอดภัยของสารเคมีจากองค์กรระหว่างรัฐบาลของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความปลอดภัยของสารเคมี
  • ToxCast/EDSP 21 – โครงการคัดกรองสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลที่เก็บได้จะนำมาประเมินโดยคำนึงถึง:

  • น้ำหนักของหลักฐานตามข้อมูลที่ปรากฎ
  • ความน่าเชื่อถือและประโยชน์ต่อการใช้งานของข้อมูลที่ปรากฎ (เช่น คะแนนความน่าเชื่อถือแบบคลิมมิช (Klimisch Score))
  • ประมาณการเพื่อการพยากรณ์ ซึ่งเป็นประมาณการตามคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์, ข้อมูลโครงสร้างของสารเคมีจากวัสดุทดแทน และ/หรือโมเดลความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างการออกฤทธิ์และโครงสร้างของยา

อ่านวิธีตั้งมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อเข้าใจขั้นตอนต่อไปของโปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson
รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2017
กว่า 25 ปี ที่เราเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในเรื่องความโปร่งใส โดยรายงานให้สาธารณชนได้ทราบถึงการปฏิบัติและผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมของ SC Johnson ดูผลเรื่องการปฏิบัติงานล่าสุดของเราได้ในตอนนี้
ดูรายงาน

Greenlist (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี)โปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson เป็นโปรแกรมที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ: ข้อมูลที่คัดตอนจากรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2017 ของเรา

Greenlist (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี)คำอธิบายโปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson: ข้อมูลที่คัดตอนจากรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2017 ของเรา

Greenlist (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี)โปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson ตั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัย: ข้อมูลที่คัดตอนจากรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2017 ของเรา

ความโปร่งใสความเชื่อใจในวัฒนธรรมความโปร่งใส: คำถามและคำตอบจากรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนของ SC Johnson ประจำปี 2017

ฟิสก์ จอห์นสันทางเลือกที่แจ้ง: จดหมายจากประธานและซีอีโอของ SC Johnson เกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2017 ของเรา

ส่วนผสมทุกอย่างล้วนเป็นสารเคมี: ทำไม SC Johnson จึงต้องแก้ไขปัญหาการรับรู้เชิงลบเกี่ยวกับสารเคมีสังเคราะห์

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป