กองทุน SC Johnson: ขั้นตอนการสมัครขอรับเงินทุนจากบริษัทในแคนาดา

การกุศลขององค์กร SC Johnson มุ่งเป้าไปที่การพัฒนา การบริการสังคม สุขภาพ ความยั่งยืน และความต้องการอื่น ๆ ของชุมชน
SC Johnson ไม่ให้เงินทุนกับบุคคลและไม่สนับสนุนองค์กรที่มีนโยบายสนับสนุนการเลือกปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในทางปฏิบัติ 
ที่ SC Johnson เราภาคภูมิใจในเกียรติประวัติด้านการกุศลที่เราปฏิบัติมายาวนาน ซึ่งได้กลายเป็นค่านิยมองค์กรของเรา หากคุณสนใจสมัครขอรับเงินทุนจาก SC Johnson เริ่มต้นด้วยการอ่านคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบริจาคของบริษัทของเรา 

คำตอบ องค์กรของคุณต้องลงทะเบียนเป็นมูลนิธิ/ไม่แสวงหาผลกำไร มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสำนักงานสรรพากรแคนาดาหรือหน่วยงานรัฐ เช่น โรงเรียน ห้องสมุด หรือองค์การมหาชน
- +

คำตอบ • กลุ่มบุคคล 

•จุดประสงค์ทางการเมือง สังคม การกีฬา ทหารผ่านศึก แรงงาน และองค์กรภราดรภาพ หรือสถาบันศาสนา SC Johnson แคนาดาให้การสนับสนุนบางโครงการขององค์กรเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม เช่น โครงการอาหารเช้าหรือสถานสงเคราะห์ 

• องค์กรที่ตั้งอยู่ในภายนอกแคนาดา  

• เงินเดือนหรือค่าจ้างสำหรับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารนอกเหนือจากสิ่งที่จำเป็นด้านการบริหารของโปรแกรมหรือโครงการนั้น ๆ 

•การสนับสนุนการดำเนินงานทั่วไปขององค์กรที่ได้รับการสนับสนุนโดย United Way แต่จะพิจารณาบางโปรแกรมที่ไม่ได้รับเงินทุนจาก United Way

• การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือมูลนิธิ/กิจกรรมระดมทุนไม่แสวงหาผลกำไร อย่างไรก็ตาม SC Johnson แคนาดาให้การสนับสนุนเจตนาที่สำคัญ
 
• โปรแกรม โครงการริเริ่ม หรือกลุ่มที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ SC Johnson หรือธุรกิจของบริษัท (เช่น โปรแกรมที่ให้ประโยชน์กับบริษัทโดยตรง)

• SC Johnson ไม่สนับสนุนองค์กรที่มีนโยบายสร้างความแบ่งแยกทางเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา (ลัทธิ) เพศ การแสดงออกทางเพศหรือการข้ามเพศ อายุ ถิ่นกำเนิด (ต้นตระกูล) ความพิการ สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ หรือสถานภาพทางทหาร ไม่ว่าจะเป็นนโยบายสร้างความแบ่งแยกที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือในทางปฏิบัติก็ตาม นโยบายของเราไม่ให้เงินทุนกับองค์กรที่มีนโยบายเช่นนี้
- +

จุดประสงค์หลัของงานการกุศลของ SC Johnson แคนาดา

คำตอบ SC Johnson ให้การสนับสนุนสถาบันหรือองค์กรที่ช่วยเหลือหรือสร้างผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนที่เราดำเนินงานเป็นหลัก เราให้ความสำคัญในเรื่องต่อไปนี้

การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน - เป็นโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงการสร้างพื้นฐาน การสร้างศักยภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างความปลอดภัย ให้การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม และการฝึกอาชีพให้กับชุมชน

การบริการสังคม - คือโครงการที่ให้การสนับสนุนแก่ผู้ที่มีรายได้น้อย/มีความเสี่ยง หรือการสนับสนุนครอบครัวต่าง ๆ ให้ดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิเช่น การบริการสำหรับครอบครัว ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ โครงการป้องกันภัยพิบัติ โครงการให้ที่พักพิงชั่วคราว และการสนับสนุนสำหรับผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้

การมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี - เป็นโครงการที่ช่วยให้ความรู้และต่อสู้กับโรคที่มียุงเป็นพาหะ หรือส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะ รวมไปถึงกระตุ้นให้เกิดการเข้าถึงทางการแพทย์ที่ทั่วถึงแก่สาธารณะ

การศึกษา - คือโครงการที่ช่วยเน้นย้ำให้เกิดความสำเร็จทางการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ความสมบูรณ์และความก้าวหน้าทางการศึกษาต่าง ๆ เช่น โรงเรียนสำหรับการศึกษาวัยเด็กตอนต้น, ระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย, ระดับมหาวิทยาลัย, ระดับเทคนิค และอาชีวศึกษา

โครงการด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม - เป็นโครงการที่กระตุ้นให้เกิดความยั่งยืนผ่านการดูแลด้านระบบนิเวศน์, การลดมลภาวะ, การอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ, การเสริมความงดงามด้านสิ่งแวดล้อม, พลังงานหมุนเวียน และการอนุรักษ์สัตว์ป่าของชุมชน

โครงการบริจากผลิตภัณฑ์แคนาดา - โปรดทราบว่ามูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต้องเดินทางมารับผลิตภัณฑ์ที่ 1 เว็บสเตอร์ เซ็นต์ ในเมืองแบรนท์ฟอร์ด รัฐออนแทรีโอ  SC Johnson แคนาดาไม่จัดส่งผลิตภัณฑ์เพื่อบริจาค ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
- +

คำตอบ ถึงแม้ว่าเราให้ความสำคัญกับพื้นที่ดำเนินงานหลักของเรา แต่เราไม่เพิกเฉยต่อใบสมัครที่มาจากภูมิภาคหรือประเทศอื่น ในกรณีนี้ เรามีขั้นตอนสมัครสองขั้นตอนเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือโปรแกรมของคุณ เมื่อได้พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นและหากเรายังอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม เราจะติดต่อผู้สมัครเพื่อให้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมที่ทำให้เราสามารถพิจารณามอบเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าเราไม่สนใจที่จะให้เงินทุน เราจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็วที่สุด
- +

ขั้นตอนรอรับเงินทุนในแคนาดาทำงานร่วมกับ SC Johnson  อย่างไร

คำตอบ

ติดตามลิงก์นี้เพื่อเปิดแบบฟอร์มของรับเงินทุน 

โปรดตอบทุกคำถามในแบบฟอร์มและให้ข้อมูลทั้งหมดที่ขอ ใบสมัครขอรับเงินทุนแคนาดาที่ครบถ้วนของคุณต้องเป็นไฟล์ Word หรือ PDF และจัดส่งให้กับทีมยกระดับชุมชนในแคนาดา (Canadian Regional Community Enrichment Team) ทางอีเมล CAenrich@scj.com

- +

คำตอบ ไม่มีวันปิดรับใบสมัคร ส่งใบสมัครได้เรื่อย ๆ
- +

คำตอบ

ขั้นตอนพิจารณาเงินทุนส่วนใหญ่ใช้เวลา 90-120 วัน

- +

คำตอบ

เนื่องจากเราได้รับใบสมัครเป็นจำนวนมาก เราจะติดต่อกลับเฉพาะใบสมัครขอรับเงินทุนที่ได้รับเลือกเท่านั้น

- +
สมัครขอรับเงินทุนแคนาดา
หากคุณมีคุณสมบัติพื้นฐานตรงตามที่ระบุข้างต้น กรุณาใช้ระบบการสมัครออนไลน์ของเราเพื่อเริ่มกระบวนการขอรับเงินทุน
ขอใบสมัคร

การกุศลSC Johnson ช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนว่ายน้ำ โดยให้ทุนสร้างสระว่ายน้ำสำหรับชุมชนบ้านเกิด

การกุศลSC Johnson ช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนว่ายน้ำ โดยให้ทุนสร้างสระว่ายน้ำสำหรับชุมชนบ้านเกิด

การกุศลการบริจาคเงินทุนและผลิตภัณฑ์ของ SC Johnson ช่วยให้ชุมชนของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การกุศลการบริจาคเงินทุนและผลิตภัณฑ์ของ SC Johnson ช่วยให้ชุมชนของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ของเรากองทุน SC Johnson: แนวทางและสาขาที่เราสนใจ

วัตถุประสงค์ของเรากองทุน SC Johnson: แนวทางและสาขาที่เราสนใจ

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป