SC Johnson verklaring over slavernij en mensenhandel

Al meer dan een eeuw wordt SC Johnson geleid door bepaalde basisprincipes over de mensen aan wie we verantwoording verschuldigd zijn en wiens vertrouwen wij willen verdienen. De belangrijkste zijn integriteit, verantwoordelijkheid en respect. Wij hebben een nultolerantiebeleid ten opzichte van mensenhandel of slavernij en we ondersteunen ondubbelzinnig de mensenrechten van al onze medewerkers en de medewerkers van onze wereldwijde leveranciers.

In lijn met deze belofte ondersteunen wij de universele verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties, ​de CGF Social Resolution on Forced Labor en zijn kernnormen en de kernnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie met betrekking tot dwangarbeid, kinderarbeid, vrijheid van vereniging en discriminatie. We ondersteunen ook de Transparantieverklaring in Supply Chains uit Californië (California Transparency in Supply Chains Act) uit 2010 (de "CA Act") en de verklaring van moderne slavernij uit het Verenigd Koninkrijk uit 2015 (United Kingdom's Modern Slavery Act) en hun bedoeling om slavernij en mensenhandel te voorkomen en elimineren uit wereldwijde supply chains door transparantie te vergroten. 

Over de verklaringen 
De CA Act eist dat bedrijven die zakendoen in Californië bekendmaken welke inspanningen zij doen om hun supply chains vrij te houden van deze mensenrechtenschendingen. Evenzo eist de UK Act dat bedrijven die zakendoen in het Verenigd Koninkrijk een jaarlijkse verklaring produceren waarin de stappen staan omschreven die zij hebben genomen om te garanderen dat er geen slavernij en mensenhandel plaatsvinden in hun supply chains of hun bedrijven.

SC Johnson pakt deze zorgen aan via onze interne normen, ons beleid en onze praktijken; onze gedragscode voor leveranciers en de praktijken die deze vereisen.

Gedragscode voor leveranciers 
De gedragscode voor leveranciers van SC Johnson specificeert onze eisen voor onze leveranciers op vier belangrijke gebieden: mensenrechten en arbeid; gezondheid en milieu; duurzaamheid; en bedrijfsethiek.

De code werd ontwikkeld met inachtneming van erkende wereldwijde normen en richtlijnen waaronder The Global Social Compliance Programme Reference Code, The International Labour Organization’s 1998 Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, The United Nations’ Global Compact en The United Nations’ Universal Declaration of Human Rights. Wij ondersteunen de inspanning van organisaties die proberen werkomstandigheden te verbeteren. De gedragscode voor leveranciers van SC Johnson pakt o.a. de volgende arbeids- en mensenrechtenkwesties aan:

  • Verbod op dwangarbeid - leveranciers mogen nooit enige vorm van dwangarbeid of mensenhandel gebruiken, ongeacht of het gaat om gevangenneming, slavernij, schuldarbeid, gebonden of anderszins.
  • Minimumleeftijdseis - leveranciers mogen geen personen in dienst nemen die jonger zijn dan 15 jaar of de nationale minimumleeftijd, welk van beide hoger is. Als de minimumarbeidsleeftijd is vastgesteld op 14 in een bepaald land in overeenstemming met de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie, kunnen uitzonderingen gemaakt worden.
  • Compensatie- en minimumloonvereisten - leveranciers moeten iedere medewerker ten minste het minimumloon betalen.
  • Wettelijk voorgeschreven voordelen - leveranciers moeten iedere medewerker, ten minste, alle wettelijk voorgeschreven voordelen bieden.
  • Maximaal aantal werkuren - leveranciers moeten wettelijk voorgeschreven werktijden naleven.
  • Milieu-, gezondheid- en veiligheidsvereisten - leveranciers moeten veiligheids-, gezondheids- en milieurichtlijnen schriftelijk vastleggen, voldoen aan lokale veiligheids-, gezondheids- en milieuwet- en regelgeving en persoonlijke beschermingsmiddelen leveren.
  • Wetten omtrent immigratie en kwalificatie om te werken - leveranciers moeten voldoen aan de toepasselijke immigratie- en relevante wetgeving om te garanderen dat medewerkers mogen werken in het land waar zij diensten leveren.
Hoe verifiëren we naleving 
Leveranciers van SC Johnson moeten up-to-date blijven met de beste praktijken en alle documentatie en bestanden bijhouden om naleving met de normen van onze gedragscode voor leveranciers aan te tonen. Zij moeten ook meewerken aan audits of inspecties zoals vereist door SC Johnson en hun respectievelijke naleving van de gedragscode certificeren.

Naast onze interne processen en door leveranciers geleverde informatie werken we samen met Suppliers Ethical Data Exchange (SEDEX) om sociale of ethische risico's in onze supply chain te identificeren, beoordelen en managen. We gebruiken onafhankelijke, derde partijen om audits ter plaatse uit te voeren, gebaseerd op het SMETA 4 pillar-protocol. De gedragscode voor leveranciers van SC Johnson stelt ons in staat om audits uit te voeren, zonder kennisgeving vooraf en door personeel van SC Johnson of door onafhankelijke derde partijen. Wij hebben ook een hotline voor ethiek en naleving waar, indien gewenst, anoniem zorgen kunnen worden gemeld. De hotline stelt iedereen met zorgen over een kwestie met betrekking tot onze gedragscode voor leveranciers, in staat dit 24 uur per dag, zeven dagen per week te melden.
Certificatie 
Grote leveranciers zijn volgens onze leveranciersvoorwaarden contractueel verplicht om de gedragscode voor leveranciers van SC Johnson na te leven. Wij zijn ook van plan om door te gaan met het verhogen van het aantal aankopen dat contractueel valt onder de gedragscode. Daarnaast bevatten onze aankooporders eisen dat leveranciers moeten voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Leveranciers die contractueel hebben afgesproken de gedragscode voor leveranciers van SC Johnson na te leven, moeten certificeren dat de goederen en diensten die zij aan ons bedrijf leveren, geproduceerd zijn in overeenstemming met die normen en met alle toepasselijk wet- en regelgeving in de jurisdicties waar zij worden geproduceerd. Wij eisen periodieke hercertificering door leveranciers.
Interne verantwoordelijkheid en opleiding 
Het juiste doen en handelen met integriteit zijn de persoonlijke verantwoordelijkheden van iedereen binnen SC Johnson. Ons Global Procurement-team leidt onze inspanningen om leveranciers te beoordelen via een risicogebaseerde benadering en verzoekt hen te voldoen aan audits of inspecties en hun werk te certificeren, zoals vereist. Als een leverancier niet kan voldoen aan enig aspect van de code, eisen wij dat de leverancier de toepasselijke corrigerende acties onderneemt. Als de kwestie serieus genoeg is of wanneer de toepasselijke corrigerende acties niet tijdig worden ondernomen, kan SC Johnson de relatie met de leverancier beëindigen. SC Johnson verwacht van iedere medewerker dat hij/zij op een legale en ethische manier handelt, in overeenstemming met Dit Geloven Wij, bedrijfsbeleid en wetgeving. Jaarlijks bevestigt iedere manager zijn/haar naleving van de Gedragscode van ons bedrijf. Daarnaast bieden wij gerichte training over de Gedragscode voor leveranciers van SC Johnson en ons Duurzame bronnen-programma aan de mensen die verantwoordelijk zijn in die gebieden met een groot risico.

Wij werken allemaal samen
Het beschermen van mensenrechten vereist samenwerking en transparantie bij iedere stap. Dit wordt verwacht van iedere medewerker en leverancier van SC Johnson en het is een belofte waar we daadkrachtig aan werken om te beschermen, via onze normen, beleid en praktijken. Kom meer te weten over wat we doen en hoe we dit doen in ons duurzaamheidsrapport en onze transparantie van de toeleveringsketensectie van onze website.

- H. Fisk Johnson, voorzitter en CEO

Deze verklaring is gepubliceerd onder Sectie 54 van de UK Act voor SC Johnson Europe Sarl, S.C. Johnson Limited en SC Johnson BAMA.

Onze overtuigingenBeleid van SC Johnson over conflictgrondstoffen

BedrijfSC Johnson is een familiebedrijf

GemeenschapVrijwilligers dragen genereus de nalatenschap van SC Johnson voort op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid

Onze overtuigingenEen toespraak met bedrijfswaarden die SC Johnson voor altijd veranderde: "De rest is schaduw"

Johnson-familieHerbert F. Johnson Sr. stond op de tweede plaats maar was ongeëvenaard

Johnson-familieSam Johnson heeft SC Johnson getransformeerd met zijn visie en principes

Volgende

Volgende

Volgende