Polityka w zakresie bezpieczeństwa dostaw produktów, BHP i ochrony środowiska SC Johnson na całym świecie

Oświadczenie

Zgodnie z zasadami „W to wierzymy”, jesteśmy zobowiązani wobec zapewniania bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy oraz ochrony środowiska w społecznościach, w jakich prowadzimy działalność. Wykazujemy przywództwo w dążeniu do tego celu poprzez zgodność z odpowiednimi wymogami oraz stosowanie najlepszych praktyk w celu zapobiegania zanieczyszczeniom i ochrony zasobów, a także poprzez ocenę i reagowanie na ryzyko oraz nasz wpływ. W tym zakresie będziemy regularnie mierzyć, oceniać i dokumentować nasze wyniki oraz komunikować wyciągnięte wnioski, dążąc do ciągłych udoskonaleń.

H. Fisk Johnson
Prezes i Dyrektor Generalny

Zasady

Nasze obiekty produkcyjne będą spełniały zobowiązania naszej Polityki w zakresie BHP i ochrony środowiska na wiele sposobów, a konkretnie poprzez:
 
1.   Zapewnianie, by niniejsza Polityka była regularnie przeglądana, dokumentowana, wdrażana, komunikowana pracownikom oraz udostępniana ogółowi społeczeństwa;

2.   Spełnianie bądź wykraczanie poza obowiązujące rządowe przepisy i regulacje w zakresie BHP i ochrony środowiska, korporacyjne wymogi w zakresie BHP i ochrony środowiska SCJ oraz inne standardy w tym zakresie, które firma stosuje;

3.   Popieranie branżowych priorytetów w zakresie BHP i ochrony środowiska poprzez organizacje zawodowe, organy rządowe oraz grupy publiczne;

4.   Przygotowanie na potencjalne sytuacje nadzwyczajne, szybkie reagowanie na sytuacje nagłe oraz komunikowanie, w odpowiednim zakresie, wniosków wyciągniętych z incydentów w zakresie BHP i ochrony środowiska;

5.   Komunikowanie znaczących aspektów BHP i ochrony środowiska naszej działalności operacyjnej pracownikom oraz na prośbę organów rządowych i innych interesariuszy, na których one wpływają;

6.   Dostarczanie szkoleń podkreślających odpowiedzialność indywidualną oraz zapewniających, by wszyscy pracownicy rozumieli nasze praktyki i procedury w zakresie BHP i ochrony środowiska i ich przestrzegali;

7.   Dostarczanie usług medycznych, badań wstępnych i prewencyjnych oraz programów zdrowotnych dla naszych pracowników;

8.   Ustalanie celów związanych z BHP i ochroną środowiska, właściwych dla znaczących aspektów naszej działalności operacyjnej; 

9.   Zaangażowanie pracowników na wszystkich poziomach w kontekście alokacji zasobów, aby wprowadzać te zasady.

Ochrona środowiskaAktywizm korporacyjny: Forum Dóbr Konsumenckich, Karta zrównoważonego czyszczenia

Ochrona środowiskaOchrona lasów: SC Johnson kontynuuje wysiłki, aby powstrzymać wylesianie

Komunikat prasowyA Wave of Tweets Turns the Tide to Stop Ocean Plastic

Komunikat prasowySC Johnson, Plastic Bank Take Action to Solve Ocean Plastic Pollution at GreenBiz 2019

Komunikat prasowySC Johnson to Launch First-Ever 100% Recycled Ocean Plastic Bottle in a Major Home Cleaning Brand

Komunikat prasowyAn Ocean of Tweets Can Do the Ocean Some Good

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej