Oświadczenie SC Johnson dotyczące niewolnictwa oraz handlu żywym towarem

Od ponad wieku firmą SC Johnson kierują pewne podstawowe zasady dotyczące ludzi, wobec których jesteśmy odpowiedzialni i których zaufanie chcemy zdobyć. Najważniejsze wśród nich to uczciwość, odpowiedzialność i szacunek. Mamy zerową tolerancję wobec handlu żywym towarem lub niewolnictwa oraz jednoznacznie wpieramy prawa człowieka wszystkich naszych pracowników oraz pracowników naszych globalnych dostawców.

Zobowiązując się, popieramy Deklarację praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, Społeczną uchwałę na temat przymuszania do pracy przyjętą przez Forum Dóbr Konsumpcyjnych, jej priorytetowe zasady oraz najważniejsze standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące pracy przymusowej, pracy dzieci, wolności zrzeszania się i dyskryminacji. Wspieramy również kalifornijską Ustawę dot. przejrzystości w łańcuchach dostaw z 2010 r. („Ustawę kalifornijską”) oraz brytyjską Ustawę o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. („Ustawę brytyjską”) oraz ich intencje zapobiegania i eliminacji niewolnictwa oraz handlu żywym towarem z globalnych łańcuchów dostaw poprzez zwiększenie przejrzystości. 

Informacje o Ustawach 
Ustawa kalifornijska wymaga od firm prowadzących działalność w Kalifornii ujawniania, jakie wysiłki podejmują, by w ich łańcuchach dostaw nie występowały takie naruszenia praw człowieka. W podobny sposób Ustawa brytyjska wymaga od firm prowadzących działalność w Wielkiej Brytanii stworzenia corocznego oświadczenia podającego kroki, jakie podjęły w celu zapewnienia braku niewolnictwa oraz handlu żywym towarem w ich łańcuchach dostaw lub w ich firmach.

SC Johnson reaguje na te obawy, stosując własne standardy wewnętrzne, polityki i praktyki; nasz Kodeks postępowania dostawców, a także praktyki, jakich one wymagają.

Kodeks postępowania dostawców 
Kodeks postępowania dostawców SC Johnson określa nasze wymagania wobec dostawców w czterech najważniejszych obszarach: prawa człowieka oraz praca; BHP i ochrona środowiska; zrównoważony rozwój oraz etyka w biznesie.

Kodeks został opracowany biorąc pod uwagę uznane globalne standardy i wytyczne, w tym Kodeks referencyjny globalnego społecznego programu zgodności, Deklarację podstawowych zasad i praw pracowniczych z 1998 r. Międzynarodowej Organizacji Pracy, Pakt Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Powszechną deklarację praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wspieramy wysiłki organizacji starających się o poprawę warunków pracy. Kodeks postępowania dostawców SC Johnson reaguje na poniższe kwestie w zakresie pracy i praw człowieka, między innymi:

  • Zakaz pracy przymusowej — dostawcom nigdy nie wolno korzystać z pracy przymusowej lub wykonywanej przez ofiary handlu żywym towarem, w jakiejkolwiek formie, czy to w ramach pracy więźniów, niewolnictwa, w ramach długich i niekorzystnych umów o pracę, w niewoli, czy też w innej formie.
  • Wymóg minimalnego wieku — dostawcom nie wolno zatrudniać żadnej osoby poniżej 15 roku życia lub poniżej krajowego minimalnego wieku zatrudnienia, którakolwiek wartość jest wyższa. Jeśli minimalny wiek zatrudnienia jest określany jako 14 dla danego kraju, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Pracy, możliwe są wyjątki.
  • Wymogi dotyczące wynagrodzenia oraz płacy minimalnej — dostawcy muszą zapewnić każdemu z pracowników przynajmniej płacę minimalną.
  • Świadczenia z mandatu prawnego — dostawcy muszą dostarczyć każdemu pracownikowi, jako minimum, wszelkie świadczenia z mandatu prawnego.
  • Maksymalne godziny pracy — dostawcy muszą realizować nałożone prawnie godziny pracy.
  • Wymogi w zakresie BHP i ochrony środowiska — dostawcy muszą mieć spisane wytyczne dotyczące BHP i ochrony środowiska, stosować się do lokalnych przepisów i regulacji w zakresie BHP i ochrony środowiska oraz zapewniać sprzęt ochronny.
  • Prawa dotyczące imigracji/kwalifikacji do pracy — dostawcy muszą przestrzegać obowiązujących praw w zakresie imigracji oraz powiązanych, w celu zapewnienia, że pracownicy mają prawo pracy w kraju, w którym świadczą usługi.
W jaki sposób weryfikujemy zgodność z wymogami 
Dostawcy SC Johnson muszą znać najnowsze najlepsze praktyki oraz utrzymywać wszelką dokumentację wymaganą w celu wykazania zgodności ze standardami naszego Kodeksu postępowania dostawców. Muszą oni również podlegać audytom lub inspekcjom, w ramach wymagań SC Johnson, a także potwierdzić przestrzeganie Kodeksu.

Wraz z naszymi procesami wewnętrznymi oraz informacjami podawanymi przez dostawców, nawiązujemy partnerstwo z Suppliers Ethical Data Exchange (SEDEX), w celu identyfikacji, oceny oraz zarządzania ryzykiem społecznym bądź etycznym naszego łańcucha dostaw. Korzystamy z niezależnych, zewnętrznych firm audytowych w celu przeprowadzania audytów na terenie firmy, w oparciu o 4-filarowy protokół SMETA. Kodeks postępowania dostawców SC Johnson umożliwia nam przeprowadzanie audytów bez uprzedniego powiadomienia, przez personel SC Johnson lub przez niezależne podmioty zewnętrzne. Oferujemy również Gorącą linię ds. etyki i zgodności z przepisami, przez którą można zgłaszać obawy anonimowo, jeśli zajdzie taka potrzeba. Gorąca linia umożliwia dowolnej osobie zgłoszenie wątpliwości na temat kwestii związanej z naszym Kodeksem postępowania dostawców, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
Certyfikaty 
Od największych dostawców wymaga się przestrzegania Kodeksu postępowania dostawców SC Johnson, w ramach naszych umów o dostawach. Zamierzamy także nadal zwiększać ilość naszych zakupów, które kontraktowo podlegają Kodeksowi. Ponadto, nasze zamówienia zawierają wymogi, że dostawcy muszą działać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi prawami i regulacjami. Dostawca, który kontraktowo zobowiązał się do przestrzegania Kodeksu postępowania SC Johnson, musi potwierdzić, że dostarczane przez niego naszej firmie produkty i usługi są produkowane zgodnie z tymi standardami oraz z wszelkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami w jurysdykcjach, w których są produkowane. Będziemy wymagać okresowego ponownego potwierdzania od dostawców.
Odpowiedzialność wewnętrzna i szkolenia 
Odpowiednie postępowanie oraz uczciwe działanie są osobistym obowiązkiem każdego, kto pracuje w SC Johnson. Nasz globalny zespół zaopatrzeniowy kieruje naszymi wysiłkami w celu przeglądu dostawców, stosując podejście oparte na ryzyku, oraz wymaga, by podlegali oni audytom i inspekcjom, i poświadcza ich pracę w ramach wymogów. Jeśli dostawca nie spełni jakiegokolwiek aspektu Kodeksu, wymagamy, aby podjął odpowiednie środki zaradcze. Jeśli problem jest wystarczająco poważny lub jeśli nie zostaną w sposób terminowy podjęte odpowiednie działania naprawcze, firma SC Johnson może zakończyć relację z dostawcą. Firma SC Johnson oczekuje, że każdy pracownik będzie postępował w sposób legalny i etyczny, zgodny z zasadami „W to wierzymy”, politykami firmy oraz prawem. Co roku każdy pracownik zarządu potwierdza przestrzeganie przez siebie Standardów postępowania naszej firmy. Ponadto, zapewniamy specjalistyczne szkolenia na temat Kodeksu postępowania dostawców SC Johnson oraz na temat naszego programu Odpowiedzialnego pozyskiwania, dla osób odpowiedzialnych za te obszary największego ryzyka.

Wspieramy siebie nawzajem
Ochrona praw człowieka wymaga współpracy oraz przejrzystości na każdym kroku. Jest to oczekiwanie wobec każdego pracownika i dostawcy SC Johnson, a także zobowiązanie, którego zdecydowanie przestrzegamy za pośrednictwem naszych standardów, polityk i praktyk. Więcej informacji na temat tego, co robimy oraz w jaki sposób, znajduje się w naszym Raporcie zrównoważonego rozwoju oraz w sekcji Przejrzystość łańcucha dostaw naszej strony internetowej.

– H. Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny

Oświadczenie to zostało opublikowane zgodnie z Sekcją 54 Ustawy Wielkiej Brytanii dla SC Johnson Europe Sarl, SC Johnson Limited oraz SC Johnson BAMA.

Nasze przekonaniaPolityka SC Johnson dot. minerałów z obszarów konfliktowych

FirmaSC Johnson to firma rodzinna

SpołecznośćWolontariusze bezinteresownie kontynuują tradycję zaangażowania w sprawy społeczne firmy SC Johnson

Nasze przekonaniaPrzemowa o wartościach, która na zawsze odmieniła SC Johnson: „Cała reszta to tylko cień”

Rodzina JohnsonówHerbert F. Johnson senior był drugim z kolei szefem firmy, lecz w biznesie nie miał sobie równych

Rodzina JohnsonówSam Johnson odmienił SC Johnson według swojej wizji i zasad

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej