W ramach programu Greenlist™ firmy SC Johnson oceniane są składniki produktów

Program Greenlist™ SC Johnson: Taki wybór składników produktów, by lepiej chronić ludzkie zdrowie oraz środowisko

Od roku 2001 program Greenlist™ pomaga SC Johnson w wyborze składników, by lepiej chronić ludzkie zdrowie oraz środowisko.
Każdy składnik wykorzystywany przez SC Johnson przechodzi naukowo zaprojektowaną czteroetapową ocenę, przy pomocy której sprawdzamy zagrożenia i ryzyko. 
Gdy przygotowujesz coś nowego dla swojej rodziny, zapewne bierzesz pod uwagę jakie stosujesz składniki, aby wiedzieć, że dobrze wybrałeś i by rodzina była zadowolona. Nasz proces opracowywania produktów wiele się od tego nie różni.

Począwszy od roku 2001 stosujemy program wyboru składników SC Johnson Greenlist™, który stale pomaga nam  w ulepszaniu naszych produktów poprzez odpowiedni wybór składników, by lepiej chronić ludzkie zdrowie oraz środowisko.

Nie jest on tani i wykracza poza wymogi prawne. Jednak jest to nasze zobowiązanie wobec was oraz wobec każdej rodziny, która stosuje nasze produkty zawsze będziemy dokonywać jak najbardziej świadomych wyborów. Oznacza to, że poświęcamy czas i zasoby na ewaluację składników oraz wykorzystywanie tych informacji, aby określić sposób produkcji, żeby nasze produkty były skuteczne i bezpieczne.
Każdy ze składników produktów SC Johnson przechodzi nasz rygorystyczny program Greenlist™. Jego podstawą jest oparta na wiedzy naukowej, czteroetapowa ocena zagrożeń i ryzyka. Opiera się ona na najlepszym możliwym pozyskiwaniu danych i zaangażowaniu w stałe ulepszanie naszych produktów.

Bardzo uważnie wybieramy składniki, które muszą przejść przez każdą część naszej czteroetapowej oceny. Istnieją nieliczne przypadki, gdy najlepszy dostępny składnik, jak np. substancja czynna środka owadobójczego, może nie przejść jednego z tych etapów. Jeśli tak, przechodzi on ocenę ryzyka produktu, aby określić poziom bezpieczny dla ludzi i środowiska. Wtedy stosujemy dodatkowy poziom ostrożności.

Nasza ocena bierze pod uwagę następujące kryteria:

Etap 1: Ryzyko chronicznego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, jak np. potencjalna rakotwórczość, czy też choroby układu rozrodczego. W tym zakresie źródłem naszych danych jest Propozycja Kalifornijska 65 oraz monografie Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem Światowej Organizacji Zdrowia. Na tym etapie zachowujemy ogromną ostrożność, a zdecydowana większość naszych składników go przechodzi. Dla niewielkiej ilości składników, które go nie przejdą, głównie składników produktów takich jak środki owadobójcze, ustalamy czynnik bezpieczeństwa, tysiąckrotnie niższy niż najniższy poziom, jaki mógłby wpłynąć na zdrowie ludzkie, bądź środowisko.

Etap 2: Długotrwałe zagrożenia dla środowiska, tzn. potencjał do utrwalania się, zdolność do bioakumulacyjności i toksyczności dla środowiska, co oznacza, że jest “PBT.” W tym zakresie źródłem naszych danych jest Europejska Agencja Chemiczna (ECHA), Lista substancji wzbudzających szczególnie duże obawy agencji ECHA, a także narzędzie do profilowania oraz kryteria oceny PBT Agencji Ochrony Środowiska USA. Jak w Etapie 1, jakiekolwiek wskazanie na PBT spowoduje, że składnik nie przejdzie oceny, co spowoduje rozpoczęcie ewaluacji bezpiecznego korzystania, która jest wyjaśniona poniżej.

Etap 3: Bardzo wysokie ryzyko dla zdrowia ludzkiego i środowiska
, jak np. toksyczność dla ssaków lub organizmów morskich. Zamiast długotrwałych skutków ocenianych w Etapach 1 i 2, etap ten obejmuje ocenę potencjalnych krótkoterminowych skutków, jak podrażnienia skóry, czy też wydzielanie lotnych związków organicznych (LZO) do powietrza. Nasze źródła danych w tym zakresie obejmują Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej dostawców, wytyczne Krajowych Instytutów Zdrowia TOXNET w USA, a także Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Planowane zastosowanie niektórych naszych produktów wpływa na tę ocenę. Na przykład chcemy, aby nasze środki owadobójcze były toksyczne dla owadów, lecz bezpieczne dla ludzi. Tak więc dla niektórych składników, gdy są stosowane w pewnych produktach, stosujemy różne poziomy wpływu.

Krok 4: Inne potencjalne skutki
, np. czy składnik może spowodować reakcję alergiczną skóry. Program Greenlist™ ma na celu ciągłe doskonalenie – zarówno naszych produktów, jak i samego programu. Ten ostateczny krok bierze pod uwagę obszary, w których dane i metodologie są nadal opracowywane i gdzie możemy brać pod uwagę dodanie nowych kryteriów w przyszłości. Obecnie skupiamy się na alergenach skórnych. Chcieliśmy wyjść poza konwencje i oferować większą przejrzystość, więc opracowaliśmy oparty na nauce, zatwierdzony zewnętrznie proces identyfikacji i przejrzystości w zakresie alergenów skórnych. Chociaż składniki te są stosowane jedynie w ilościach, które prawdopodobnie nie spowodują żadnych problemów, uznaliśmy, że te nowe kryteria Greenlist™ zapewnią jeszcze więcej przydatnych informacji dla konsumentów.
 
Nauka wyraźnie stwierdza, jaki wpływ mają składniki, jak można go złagodzić, a kiedy najlepiej jest składnika w ogóle nie stosować.
Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson
Każdy potencjalny składnik na Ziemi, w tym tlen i woda, może okazać się toksyczny w określonej ilości. A przy wystarczająco niskiej ekspozycji wszystko jest bezpieczne. Tak więc każdy składnik produktów SC Johnson musi zostać oceniony w celu ustalenia, jakie ilości są, a jakie nie są bezpieczne. Oczywiście istnieją branżowe standardy bezpieczeństwa. Jednak w SC Johnson wykraczamy poza nie.

Rozpoczynamy od oceny zagrożeń, korzystając z informacji pochodzących z naszej stale uzupełnianej bazy danych. Jest to czteroetapowa ocena opisana powyżej. W przypadku potencjalnego zagrożenia oceniamy składnik, aby określić, w jakim stężeniu można go stosować, jeśli w ogóle, bez żadnego znanego niekorzystnego wpływu na ludzkie zdrowie bądź środowisko. Jest to bezpieczny poziom.

Następnie przeprowadzamy dodatkową ocenę, która koncentruje się na ekspozycji. Aby tego dokonać, sprawdzamy w jaki sposób produkt ma być stosowany, a także jak może zostać wykorzystany niezgodnie z jego przeznaczeniem. Na przykład produkt do czyszczenia szkła może zostać rozpylony na blat kuchenny, służący do przygotowywania jedzenia. Albo produkt mający być stosowany raz w tygodniu może być używany codziennie przez osobę sprzątającą zawodowo.

Bierzemy pod uwagę najszersze możliwe zastosowanie i wykraczamy poza nie, wybierając składniki, jakie zastosujemy oraz jaka będzie ich dopuszczalna ilość.
FILM
Substancje naturalne a chemiczne
Czy to substancje syntetyczne, czy naturalne, niektóre składniki chemiczne są bezpieczniejsze od innych. Sprawdź, skąd to wiemy. 
W czteroetapowej ocenie składników, będącej podstawą naszego programu Greenlist™, wykorzystujemy informacje o dostawcach oraz dostępne publicznie, naukowo sprawdzone dane. 

Prowadzimy również listę składników, które nie są dozwolone, zwaną Listą „Składników Niedopuszczalnych“. Zawiera ona 200 różnych surowców w około 90 kategoriach materiałów oraz ponad 2400 substancji zapachowych. 

Wszystkie te materiały spełniają wymogi prawne oraz regulacyjne i są często stosowane przez naszych konkurentów. Jednak po prostu nie spełniają one standardów SC Johnson.

Niektóre składniki trafiają na listę szybko, jak np. PCW. Inne wymagają bardziej rozległej oceny związanej z potencjalną ekspozycją oraz ryzykiem produktów. Nasza Lista Składników Niedopuszczalnych jest regularnie sprawdzana, aby upewnić się, że jest zgodna z wszelkimi nowymi wynikami badań naukowych oraz wytycznymi rządowymi czy też regulacjami. 

Chociaż staramy się unikać stosowania materiałów niedopuszczalnych w produktach SC Johnson, czasem zdarzają się sytuacje, gdy nie da się ich uniknąć. Zwykle jest tak dlatego, że nie ma dostępnej alternatywy zapewniającej takie same rezultaty, bądź spełniającej wymogi procesu produkcji, lub też dostępne opcje są zbyt kosztowne.

W tych nielicznych przypadkach dopuszczamy wyjątek, jednak są to sytuacje rzadkie. Takie wyjątki sprawdzamy co dwa lata na najwyższych szczeblach organizacji.
Metodologia Greenlist™ SC Johnson jest solidną, spójną, rygorystyczną naukowo, elastyczną i innowacyjną metodologią przyświecającą firmie w ciągłym ulepszaniu profilu bezpieczeństwa jej preparatów.
dr Alexandra Maertens, zewnętrzna ocena eksperta dotycząca programu Greenlist™
Przez lata, w ramach ciągłego powiększania i rozwijania programu Greenlist™ SC Johnson dzieliliśmy się nim z ekspertami i władzami instytucji naukowych. Został stworzony przy udziale ekspertów, np. brytyjskiego Forum Przyszłości oraz amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska i był on sprawdzany przez takie organizacje jak WWF.

Był nagradzany,  w tym w 2015 r. złotym medalem Światowego Centrum Środowiska, w 2011 r. wyróżnieniem Safer by Design (bezpieczniejsze dzięki projektowi), a w 2006 r. prezydencką nagrodą w zakresie chemii ekologicznej i nagrodą Rona Browna za przywództwo korporacyjne.

Jednak nadal go ewaluujemy i sprawdzamy jak go możemy ulepszyć. W 2017 r. przekazaliśmy szczegóły programu Greenlist™ wiodącym ekspertom w dziedzinie toksykologii ludzi i środowiska, aby uzyskać ich niezależną opinię. Ich opinia potwierdziła zasadność programu Greenlist™, jego kryteria i stosowane przez nas dane, a także nasz oparty na badaniach naukowych sposób wyboru składników, biorący pod uwagę zarówno zagrożenia, jak i ryzyko. 

Na przykład recenzentka dr Alexandra Maertens, toksykolog z Konsorcjum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i badaczka z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, odnotowała: 

„Metodologia Greenlist™ SC Johnson jest solidną, spójną, rygorystyczną naukowo, elastyczną i innowacyjną metodologią służącą firmie do stałego ulepszania profilu bezpieczeństwa jej preparatów. Metodologia ta obejmuje wszechstronną analizę danych, precyzyjną formułę oceny jakości danych oraz ostrożne wyważenie zagrożeń w kontekście oczekiwanej ekspozycji, a co za tym idzie, ryzyka”.

Inny recenzent zwrócił uwagę na nasze nowatorskie podejście do równowagi w ocenie zagrożeń i ryzyka. 

Zobacz więcej szczegółów na temat programu Greenlist™ w naszym Raporcie zrównoważonego rozwoju 2017 SC Johnson.

SkładnikiWszystko jest chemią — dlaczego firma SC Johnson walczy z negatywnym postrzeganiem syntetycznych substancji chemicznych

SkładnikiGalaksolid to przykład na to, jak firma SC Johnson podejmuje decyzje dotyczące składników w oparciu o naukę

GreenlistProgram Greenlist™ SC Johnson zaczyna się od danych: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

GreenlistProgram Greenlist™ firmy SC Johnson jest poddawany szczegółowej ocenie specjalistów: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

GreenlistProgram Greenlist™ firmy SC Johnson składa się z czterech kroków:

GreenlistProgram Greenlist™ firmy SC Johnson ustanawia standardy bezpieczeństwa: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej