Program Greenlist™ firmy SC Johnson składa się z czterech kroków: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

Program Greenlist™ firmy SC Johnson jest fundamentem, na podstawie którego możemy opracowywać produkty bezpieczne dla zdrowia ludzi i dla środowiska.
„Przejrzystość to dla nas kwestia zasad. Chcemy pomagać wszystkim w podejmowaniu najlepszych decyzji dla ich rodzin”. – Fisk Johnson

Każdy ze składników produktów SC Johnson przechodzi rygorystyczny program Greenlist™. Jego podstawą jest oparta na wiedzy naukowej, czteroetapowa ocena zagrożeń i ryzyka. Opiera się ona na gromadzeniu najwyższej jakości danych oraz naszym zaangażowaniu na rzecz stałej poprawy naszych produktów.

Czteroetapowa ocena będąca rdzeniem programu Greenlist™ opiera się na następujących kryteriach:

 • Chroniczne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, jak np. potencjalna rakotwórczość, czy też zaburzenia płodności
 • Długotrwałe zagrożenia dla środowiska, tzn. potencjalne utrzymywanie się, zbieranie się i toksyczności dla środowiska
 • Bardzo wysokie ryzyko dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jak np. toksyczność dla ssaków lub organizmów wodnych
 • Inne potencjalne skutki, np. czy składnik może spowodować reakcję alergiczną skóry

Jeśli dany składnik przejdzie naszą czteroetapową ocenę, ale nie osiągnie najwyższego możliwego poziomu w każdym z kryteriów, naukowcy z firmy SC Johnson mogą użyć wyników tej oceny, aby znaleźć lepszy składnik alternatywny. Dzięki temu nasi naukowcy są zmotywowani, aby używać coraz lepszych składników w nowych formulacjach istniejących produktów lub podczas opracowywania nowych produktów.

Dokładamy wszelkich starań, aby wybrać takie składniki, które pomyślnie przejdą każdy z etapów naszej czteroetapowej oceny. Istnieją nieliczne przypadki, gdy najlepszy dostępny składnik, jak np. substancja czynna środka owadobójczego, może nie przejść jednego z tych etapów. W takiej sytuacji przechodzi on ocenę ryzyka produktu, aby określić poziom bezpieczny dla ludzi i środowiska, a my będziemy stosować dodatkowe środki ostrożności.

W ocenie ryzyka stosowany jest zintegrowany współczynnik bezpieczeństwa, który gwarantuje, że stężenie danego składnika jest wielokrotnie niższe niż najniższe stężenie, które mogłoby ewentualnie negatywnie wpłynąć na ludzkie zdrowie lub środowisko.

W niektórych przypadkach z oceny może wynikać, że stężenie składnika w produkcie będzie niższe niż dopuszczalny poziom, dzięki czemu można go używać w naszych produktach. W innych przypadkach możemy zdecydować, że dany składnik zostanie wycofany i będziemy szukać alternatywnej opcji, aby go zastąpić, która na podstawie przesłanek naukowych okaże się lepszym wyborem. Możemy również zmienić opakowanie, instrukcje użytkowania lub inne cechy produktu, aby zmniejszyć ekspozycję.

W kręgach naukowych i medycznych często można usłyszeć dyskusje na temat różnicy pomiędzy zagrożeniem i ryzykiem. Upraszczając, termin „zagrożenie” oznacza, że składnik może mieć potencjalnie negatywny wpływ na zdrowie lub środowisko. Natomiast „ryzyko” służy do określenia prawdopodobieństwa, że w przypadku ekspozycji, składnik rzeczywiście wpłynie w taki sposób na zdrowie lub środowisko.

Chociażby sól kuchenna zwana też sodium chloride. W przypadku nadmiernego użycia występuje zagrożenia wysokiego ciśnienia krwi związanego ze spożyciem soli. Gdy jednak używamy jej oszczędnie, ryzyko, że sól wpłynie na ciśnienie krwi, jest niewielkie. Dzieje się tak, ponieważ na różnicę pomiędzy zagrożeniem i ryzykiem wpływ ma stężenie oraz sposób ekspozycji na składnik osoby lub środowiska.

Niektórzy opowiadają się za standardami opartymi na zagrożeniach, ale firma SC Johnson sądzi, że byłaby to przesadna reakcja — nie musimy przecież całkowicie rezygnować z soli, jeśli nie mamy podwyższonego ciśnienia krwi. Sól jest niezbędna dla zdrowia. Bez niej grozi nam śmierć. Dlatego uważamy, że najlepsze jest podejście łączące obie te teorie. Bierzemy pod uwagę zarówno zagrożenia, jak i ryzyko, tak aby dokonywać wyborów dotyczących składników, opartych na możliwie najsolidniejszych przesłankach. 

Co ważne sprawdzamy szeroki zakres możliwości ekspozycji, tak aby ustalić „możliwe najbezpieczniejsze stężenie”składnika oraz zminimalizować obawy związane z jego zastosowaniem.

Ponadto nie uznajemy, że składnik pomyślnie przeszedł ocenę, wyłącznie dlatego, że jest on powszechnie stosowany w naszej branży lub ponieważ został zatwierdzony przez organy rządowe. Program Greenlist™ to naukowa ocena mająca na celu ustalenie, co będzie prawidłowym postępowaniem. Czasem powoduje to, że nasze standardy są bardziej surowe niż konwencjonalne podejście.
 
Przejrzystość to dla nas kwestia zasad. Chcemy pomagać wszystkim w podejmowaniu najlepszych decyzji dla ich rodzin.
Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson

Pierwszym, i być może najważniejszym, etapem oceny Greenlist™ jest analiza, czy istnieją przesłanki naukowe wskazujące na to, że składnik może powodować chroniczne dolegliwości zdrowotne. Obejmuje to dowody na to, że ekspozycja powoduje raka, zaburzenia płodności, mutagenność lub zaburzenia hormonalne. Biorąc pod uwagę wagę tych skutków oraz znaczny niepokój, jaki mogą wzbudzić w konsumentach, są one brane pod uwagę jako pierwsze w naszym procesie oceny.

Nasze źródła danych, z których korzystamy w pierwszym etapie, są następujące:

 • Regulacja 65 ustawy stanu Kalifornia (CA Prop 65) — aktualizowana co roku lista substancji chemicznych, w przypadku których stwierdzono, że powodują raka, wady wrodzone lub inne zaburzenia płodności
 • Monografie Międzynarodowej Agencji Badania Raka (IARC) Światowej Organizacji Zdrowia, które obejmują ocenę ponad 1000 materiałów
 • Kategoryzacja potencjalnych zagrożeń dokonana przez Unię Europejską oraz amerykański Urząd ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)
 • Wysokiej jakości badania laboratoryjne oraz modelowanie predykcyjne w odniesieniu do określonych składników tam, gdzie jest to możliwe

Składniki przechodzą pomyślnie ocenę, jeśli spełniają nasze kryteria i zostają umieszczone w kategorii „Dopuszczalny” lub „Najlepszy”. W ramach naszego zaangażowania na rzecz stałej poprawy produktów szukamy możliwości zmiany kategorii z „Dopuszczalny” na „Najlepszy” tam, gdzie to możliwe. Jeśli jeden ze składników nie spełni jednego z tych kryteriów, zostaje oceniony jako ryzykowny, tak jak zostało to wyjaśnione powyżej.

Na pierwszym etapie stosujemy znaczną ostrożność, a zdecydowana większość naszych składników przechodzi ten etap. W przypadku niewielkiej liczby składników, które go nie przejdą, głównie składników produktów takich jak środki owadobójcze, ustalamy współczynnik bezpieczeństwa, ponad tysiąckrotnie niższy niż najniższy poziom, jaki mógłby wpłynąć na zdrowie ludzkie bądź środowisko.

Samo wskazanie na zagrożenie nie oznacza, że dany składnik nie powinien być stosowany. Wiele substancji chemicznych, które występują naturalnie w środowisku, zawiera stwarzające zagrożenie, toksyczne komponenty. Dlatego ocena ryzyka produktu to wymagany krok do zrozumienia ekspozycji oraz określenia, w jaki sposób można ograniczyć ryzyko podczas opracowywania produktu.

Nasz prezes i dyrektor generalny, Fisk Johnson, powiedział, że „warto pamiętać, iż to, że coś jest naturalne, nie zawsze oznacza, że jest lepsze”. 

Jesteśmy otoczeni „chemią” — wytworzoną w laboratoriach lub stworzoną przez naturę. Natura również tworzy substancje toksyczne, jak na przykład jad kiełbasiany, a także substancje potencjalnie rakotwórcze, takie jak acetaldehyde, który można znaleźć w kawie. Nawet cytryny i olejek różany zawierają kilkadziesiąt substancji chemicznych, z czego niektóre znajdują się na liście CA Prop 65 i zostały uznane za rakotwórcze.

Nigdy więc nie powinniśmy się zastanawiać, czy dana substancja jest naturalna czy „chemiczna”. Zamiast tego należy rozważyć, czy jest ona bezpieczna. Jeszcze ważniejsza jest odpowiedź na pytanie, od jakiego stężenia dany składnik jest bezpieczny, a kiedy staje się zagrożeniem? Zobaczcie, jak znajdujemy odpowiedz na to pytanie. 
Glade® Fresh Citrus Blossoms była pierwszą kolekcją wiodącej firmy produktów konsumenckich, w przypadku której ujawniono 100% składników zapachowych.

Otwarty dialog na temat składu produktów

Firma SC Johnson podejmuje stałe i wytężone wysiłki, aby ujawniać szczegółowe informacje o składnikach znajdujących się w naszych produktach. Na przykład jesteśmy pierwszą z liczących się na rynku firm wytwarzających produkty konsumenckie, która ujawnia 100% składników zapachowych w serii produktów, tak aby pokazać, że produkt zawierający składniki syntetyczne może zostać opracowany bez substancji rakotwórczych, występujących w naturze.

Kolejnym krokiem w procesie oceny Greenlist™ jest stwierdzenie, czy składniki mogą się potencjalnie utrzymywać, czy wykazują zdolność do bioakumulacji oraz są toksyczne, co jest również określane skrótem „PBT”. Chodzi tutaj o składniki, które pozostają w środowisku, gromadzą się w organizmie ludzi lub zwierząt oraz są toksyczne dla organizmów żyjących w ekosystemie morskim i słodkowodnym.

Nasze źródła danych, z których korzystamy w drugim etapie, są następujące:

 • Wytyczne Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA)
 • Lista ECHA substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (Substances of Very High Concern, SVHC), która jest regularnie aktualizowana
 • Narzędzie PBT Profiler amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency, EPA) oraz dostępne w nim kryteria do oceny PBT
 • Kanadyjska krajowa lista substancji (Domestic Substances List, DSL) oraz kryteria oceny PBT
 • Modelowanie predyktywne przy zastosowaniu narzędzi, takich jak Estimation Programs Interface (EPI) EPA.

Podobnie jak w pierwszym etapie, jakiekolwiek wskazanie na PBT spowoduje, że składnik nie przejdzie oceny. Rozpocznie to proces oceny ryzyka produktu (dalsze informacje na ten temat znajdują się na stronach 8–9). Dotyczy to również sytuacji, w której spełnione zostało tylko jedno kryterium z trzech (P — persistent, utrzymujący się; B — bioaccumulative, wykazujący zdolność do bioakumulacji; T — toxic; toksyczny) lub jedno z kryteriów zostało określone jako „długotrwale utrzymujący się” i „wykazujący znaczne zdolności do bioakumulacji” (vPvB), podczas analizy danych z Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych lub Kanady. Kryteria vPvB są bardziej surowe niż PBT i obejmują składniki, które mają znacznie dłuższy czas połowicznego zaniku.

Firma SC Johnson posiada listę składników, które nie są dopuszczalne lub są dopuszczalne tylko w bardzo niskim stężeniu w produktach. Ta lista to inaczej lista „niedopuszczalnych” składników. Zawiera ona ponad 200 unikalnych surowców w około 90 kategoriach materiałów oraz ponad 2400 substancji zapachowych.

Wszystkie te materiały spełniają wymogi prawne oraz regulacyjne – i są często stosowane przez naszych konkurentów. Nie spełniają one jednak standardów firmy SC Johnson, więc stosujemy je w bardzo niewielkiej ilości oraz staramy się unikać ich, jeśli jest to możliwe.

Niektóre składniki trafiają na listę szybko, jak np. PCW. Inne wymagają bardziej rozległej oceny związanej z potencjalną ekspozycją oraz ryzykiem produktów. Nasza lista produktów „niedopuszczalnych” jest sprawdzana w celu zapewnienia, że jest zgodna z wszelkimi nowymi badaniami naukowymi oraz politykami rządu bądź regulacjami. 

Chociaż staramy się unikać stosowania materiałów niedopuszczalnych w produktach SC Johnson, czasem zdarzają się sytuacje, gdy nie da się ich uniknąć. Zwykle jest tak dlatego, że nie ma dostępnej alternatywy zapewniającej takie same rezultaty bądź spełniającej wymogi procesu produkcji, bądź też dostępne opcje są zbyt kosztowne.

W tych nielicznych przypadkach dopuszczamy wyjątek, jednak są to sytuacje rzadkie. Takie wyjątki sprawdzamy co dwa lata na najwyższych szczeblach organizacji.
Program Greenlist™ pomaga nam w stałym ulepszaniu produktów w oparciu o wiedzę naukową. Niedawnym przykładem takiego podejścia jest galaksolid, substancja zapachowa. Agencja Ochrony Środowiska USA oraz Europejska Agencja Chemikaliów nie uznają galaksolidu za substancję trwałą, wykazującą zdolność do bioakumulacji ani toksyczną (określane skrótem PBT). Używaliśmy tej substancji wyłączne w stężeniach setki do tysięcy niższych niż te uznawane za bezpieczne przez światowe organy regulacyjne.

Z niektórych badań wynika jednak, że galaksolid może się do pewnego stopnia utrzymywać w środowisku. Uznaliśmy więc, że należy wprowadzić zmianę. Dzięki danym naukowym zgromadzonym w ramach programu Greenlist™ znaleźliśmy lepsze alternatywy i rozpoczęliśmy proces wycofywania galaksolidu w 2016 r.

Zamiast skutków długoterminowych, jak te sprawdzane w etapie 1 i 2, podczas trzeciego kroku oceny Greenlist™ składniki są badane pod kątem potencjalnego efektu krótkoterminowego. Przykładami takiego silnego wpływu są podrażnienie skóry, uwalnianie lotnych związków organicznych (LZO) do powietrza oraz toksyczność dla organizmów wodnych.

Nasze źródła danych, z których korzystamy w trzecim etapie, są następujące:

 • Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej zapewniane przez dostawców
 • TOXNET — narzędzie umożliwiające przeszukiwanie baz danych w zakresie toksykologii, zagrożenia oraz dobrostanu środowiska, udostępniane przez amerykańskie Krajowe Instytuty Zdrowia
 • Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) w zakresie oceny potencjalnego wpływu substancji chemicznych na zdrowie ludzkie oraz środowisko

W etapach 1, 2 i 4 oceny Greenlist™ występują kategorie składników, takie jak „Dopuszczalny” i „Najlepszy”. Są one oparte na ilości dowodów naukowych, którymi można podeprzeć przyporządkowanie do danej kategorii.

W przypadku znacznego wpływu obowiązuje jednak konsensus naukowy, zgodnie z którym wpływ należy stopniować. Dlatego w etapie 3 stosujemy trzy kategorie:„Dopuszczalny”, „Lepszy” i „Najlepszy”. Jest to zgodne z dobrymi praktykami naukowymi. Na przykład nasze kryteria biodegradowalności są wzorowane na powszechnie stosowanych standardach OECD. Działanie drażniące/żrące jest klasyfikowane według Globalnego Zharmonizowanego Systemu (Globally Harmonized System, GHS) Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów, który jest solidnym i uznanym na całym świecie zbiorem danych.

Przeznaczenie niektórych naszych produktów wpływa również na ocenę składników. Na przykład chcemy, aby nasze środki owadobójcze były toksyczne dla owadów, lecz bezpieczne dla ludzi. Tak więc w przypadku niektórych składników, gdy są stosowane w określonych produktach, dopuszczamy różne poziomy wpływu. 

… Firma SC Johnson pomaga milionom konsumentów w zdobyciu wiedzy na temat substancji chemicznych w produktach do czyszczenia, które mogą wywoływać reakcje alergiczne skóry. Firma SC Johnson znów podnosi poprzeczkę dla innych firm. Ten poziom przejrzystości zaczyna obowiązywać również w innych branżach i szybko staje się nową normą dla firm takich, jak SC Johnson, które kładą nacisk na podawanie konsumentom większej, a nie mniejszej ilości informacji o składnikach.
Ken Cook, prezes i współzałożyciel Environmental Working Group
Program Greenlist™ ma na celu ciągłe doskonalenie zarówno naszych produktów, jak i samego programu. W ostatnim etapie oceny Greenlist™ brane pod uwagę są obszary, gdzie dane i metodologia są nadal opracowywane i dlatego odpowiednie zezwolenia lub ogólny konsensus w świecie nauki w odniesieniu do zastosowania metodologii oceny zagrożenia mogą nie być dostępne. Na typ etapie możemy rozważyć dodanie nowych kryteriów do programu Greenlist™, aby stosować je w przyszłości.

Obecnie etap 4 skupia się na alergenach skórnych. Jest to obszar, w przypadku którego w niektórych częściach świata odpowiednie urzędy podejmują działania regulacyjne, ale na płaszczyźnie międzynarodowej oraz w całej branży nie ma konsensusu. Chcieliśmy wyjść poza konwencje i oferować konsumentom większą przejrzystość, więc opracowaliśmy oparty na nauce, zatwierdzony zewnętrznie proces identyfikacji alergenów skórnych, które można znaleźć w naszych produktach.

Warto podkreślić, że produkty firmy SC Johnson zawierają alergeny skórne wyłącznie w niewielkich ilościach. Dzięki temu jest wysoce nieprawdopodobne, żeby wywołały one nową alergię skórną lub uruchomiły reakcję alergiczną. Chociaż składniki te są stosowane jedynie w ilościach, które prawdopodobnie nie spowodują żadnych problemów, uznaliśmy, że te nowe kryteria Greenlist™ zapewnią jeszcze więcej przydatnych informacji dla konsumentów.

Naszym źródłem danych do oceny alergenów skórnych jest nasza lista 368 alergenów skórnych. Rozróżniamy poziom „Dopuszczalny” i „Najlepszy” w oparciu o dostępne informacje oraz obecność alergenów. Nadal możemy używać składników na liście lub składników, w przypadku których występuje podejrzenie, że mogą powodować reakcje alergiczne, jednak odpowiednio je oznaczamy.
Alergeny skórne są doskonałym przykładem tego, jak duże znaczenie ma stężenie substancji. Produkty firmy SC Johnson zawierają alergeny skórne wyłącznie w niewielkich ilościach. Dzięki temu jest wysoce nieprawdopodobne, żeby wywołały one nową alergię skórną lub uruchomiły reakcję alergiczną.

Im więcej wiemy jednak o alergenach oraz im więcej tych informacji udostępniamy, tym lepiej możemy pomóc rodzinom w podejmowaniu decyzji opartych na wiedzy. Dlatego w 2017 r. firma SC Johnson podjęła kolejny wiodący w branży krok i opublikowała listę wszystkich 368 alergenów skórnych, które mogą się znaleźć w naszych produktach.

W maju 2017 r. opublikowaliśmy kompletną listę alergenów skórnych używanych w produktach firmy SC Johnson na stronie WhatsInsideSCJohnson.com. W grudniu 2017 r. podjęliśmy kolejny krok na drodze do przejrzystości, publikując również listę alergenów skórnych znajdujących się w określonych produktach.

To nowatorskie podejście do przejrzystości wykracza poza wymogi prawne w Unii Europejskiej, a także w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie istnieją przepisy dotyczące jawności alergenów. To jeden z wielu przykładów, który pokazuje nasze podejście do przejrzystości.
Raporty zrównoważonego rozwoju 2017 r.
Od ponad 25 lat wyznaczamy standard przejrzystości w branży, publicznie relacjonując wysiłki SC Johnson w kierunku ochrony środowiska oraz wpływ firmy na środowisko. Zobaczmy nasze najnowsze wyniki.
Zapoznajcie się z raportem

GreenlistInformacje o programie Greenlist™ SC Johnson: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

GreenlistProgram Greenlist™ firmy SC Johnson jest poddawany szczegółowej ocenie specjalistów: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

GreenlistProgram Greenlist™ firmy SC Johnson ustanawia standardy bezpieczeństwa: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

GreenlistProgram Greenlist™ SC Johnson zaczyna się od danych: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

TransparentnościZaufanie płynące z tradycji przejrzystego działania: Pytania i odpowiedzi z Raportu zrównoważonego rozwoju 2017 SC Johnson

Fisk JohnsonŚwiadome wybory: List przewodniczącego i dyrektora generalnego SC Johnson na temat naszego Raportu zrównoważonego rozwoju 2017

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej