Program Greenlist™ SC Johnson zaczyna się od danych: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

Program Greenlist™ firmy SC Johnson opiera się na skrupulatnym i stałym gromadzeniu najwyższej jakości danych. 
Firma SC Johnson pozyskuje swoje dane naukowe m.in. od Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz Narodowych Instytutów Zdrowia w Stanach Zjednoczonych. 
Program Greenlist™ opiera się na starannym gromadzeniu najwyższej jakości danych na temat składników oraz ich możliwego wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko. Obejmuje to sprawdzanie informacji o dostawcach oraz uzupełnianie braków za pomocą ogólnie dostępnych danych, które spełniają ścisłe wymogi naukowe.

Każdy składnik jest sprawdzany pod kątem każdego z kryteriów z naszej czteroetapowej oceny. Ocena zagrożenia przeprowadzona przez zewnętrzny panel ekspertów, która zapewnia obiektywną, naukową ocenę każdego składnika.

Bierzemy pod uwagę wszystkie te czynniki, opracowując nowe produkty oraz ulepszając już istniejące. Ponadto stale aktualizujemy nasze produkty, gdy pojawiają się nowe technologie.
Selekcja składników SC Johnson opiera się na obiektywnej ocenie naukowej oraz zbiorze danych
Każda z części programu Greenlist™ opiera się na najwyższej jakości danych naukowych.

Informacje dostawcy

Informacje dostawcy to dane zapewniane przez dostawców w naszym kwestionariuszu dotyczącym surowców i/lub w Karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej. Porównujemy te dane z danymi dostarczonymi przez innych dostawców.

Dane dostępne publicznie

Innym źródłem danych są dane dostępne publicznie ze źródeł takich, jak poniższe:

  • ECHA – informacje na temat substancji chemicznych ze strony Europejskiej Agencji Chemikaliów
  • TOXNET – baza danych Krajowych Instytutów Zdrowia w Stanach Zjednoczonych z danymi z zakresu toksykologii, niebezpiecznych substancji chemicznych, ochrony środowiska oraz uwalniania substancji toksycznych
  • eChemPortal – dane na temat właściwości substancji chemicznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
  • CA Prop 65 — regulacja 65 ustawy stanu Kalifornia — lista substancji chemicznych, w przypadku których stwierdzono, że powodują raka, wady wrodzone lub inne zaburzenia płodności
  • INCHEM – strona internetowa Międzynarodowego Programu Bezpieczeństwa Chemicznego z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa chemicznego pochodzącymi od organizacji międzyrządowych
  • ToxCast/EDSP 21 – program monitorowania zaburzeń układu hormonalnego, rozpoczęty przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska

Nasza ocena zgromadzonych danych uwzględnia następujące aspekty:

  • Ciężar dowodu w oparciu o dostępne dane
  • Niezawodność i możliwość zastosowania dostępnych danych (np. skala Klimischa)
  • Predykcyjne dane szacunkowe, czyli dane szacunkowe oparte na właściwościach psychofizycznych, zebrane przekrojowo z materiału zastępczego i/lub modelowania zależności struktura-aktywność

Aby zrozumieć następny etap programu Greenlist™ firmy SC Johnson, dowiedzcie się, jak ustanawiamy standardy bezpieczeństwa.
Raporty zrównoważonego rozwoju 2017 r.
Od ponad 25 lat wyznaczamy standard przejrzystości w branży, publicznie relacjonując wysiłki SC Johnson w kierunku ochrony środowiska oraz wpływ firmy na środowisko. Zobaczmy nasze najnowsze wyniki.
Zapoznajcie się z raportem

GreenlistProgram Greenlist™ firmy SC Johnson jest poddawany szczegółowej ocenie specjalistów: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

GreenlistInformacje o programie Greenlist™ SC Johnson: Fragment naszego raportu zrównoważonego rozwoju z 2017 r.

TransparentnościZaufanie płynące z tradycji przejrzystego działania: Pytania i odpowiedzi z Raportu zrównoważonego rozwoju 2017 SC Johnson

Fisk JohnsonŚwiadome wybory: List przewodniczącego i dyrektora generalnego SC Johnson na temat naszego Raportu zrównoważonego rozwoju 2017

SkładnikiWszystko jest chemią — dlaczego firma SC Johnson walczy z negatywnym postrzeganiem syntetycznych substancji chemicznych

SkładnikiProgram Greenlist™ SC Johnson: Taki wybór składników produktów, by lepiej chronić ludzkie zdrowie oraz środowisko

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej