ที่ SC Johnson เราหาวิธีที่จะหยุดการทดลองกับสัตว์ เรายังไม่ประสบความสำเร็จทั้งหมด แต่เราก็ไม่หยุดพยายาม เพราะครอบครัวทั่วโลกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เราจึงเห็นความจำเป็นที่ต้องศึกษาเรื่องพิษวิทยาเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด นอกจากนี้ SC Johnson ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์บางประเภทที่เคร่งครัดในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก พร้อมกันนั้น เราต้องการให้มีการทดลองกับสัตว์น้อยลง (Reduced) มีการปรับเพื่อลดความเจ็บปวด (Refined) และสุดท้ายคือการแทนที่ (Replaced) ซึ่งรวมกันเป็นแนวทาง “สามอาร์ (Three Rs)” ของรัสเซิลและเบิร์ช

ดังนั้น ก้าวแรกของเราคือการใช้ส่วนผสมที่ผ่านการทดลองแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการทดลองเพิ่มเติม แต่ยังทราบถึงข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมของส่วนผสมนั้น เราได้รวบรวมฐานข้อมูลการทดลองที่ผ่านมาเป็นจำนวนมากเพื่อลดปริมาณการทดลองในครั้งต่อไป

นอกจากนี้ เรากำลังพัฒนา รับรอง และใช้วิธีอื่นในการทดลอง เช่น การสอบศักยภาพการกัดกร่อนและโมเดลเทียบเท่าเนื้อเยื่อมนุษย์ ซึ่งลดจำนวนสัตว์ที่ใช้ในการทดลองผลิตภัณฑ์อย่างมาก เราเป็นสมาชิกของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ในหลอดทดลอง (Institute for In Vitro Sciences) ที่ทุ่มเทให้กับความก้าวหน้าของวิธีทดลองทางเลือก เรามองหาวิธีอื่นที่จะก้าวหน้ายิ่งกว่านี้

แต่ปัญหานี้ใหญ่เกินว่าที่เพียงหนึ่งบริษัทจะรับมือไหวและการกระทำของเราจะรับมือไหว เพราะหลายครั้งที่การตัดสินใจของเราได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น กฎหมายกำหนดให้ต้องนำยากันยุงไปประเมินทางพิษวิทยา (ที่ต้องใช้การทดลองด้วยสัตว์) เพื่อนำไปจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกาและยุโรป

ถึงแม้เราต้องการหลีกเลี่ยงการทดลองด้วยสัตว์ แต่ว่ายากันยุงนั้นเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันคนจากโรคที่มียุงเป็นพาหะ เช่น โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ ในสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ป้องกันเห็บกวางที่เป็นที่มาของโรคลายม์ที่อันตรายถึงชีวิต ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องทำการผลิตและจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้รัฐบาลได้กำหนดว่าต้องนำมาทดลองก่อนก็ตาม และบริษัทใดที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเดียวกัน

บางกรณี การทดลองมีส่วนสำคัญต่อการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหรือสารเคมีในผลิตภัณฑ์ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อม อันที่จริงแล้วนั้น กฎระเบียบเช่น REACH ในยุโรป รวมไปถึงกฎหมายควบคุมสารพิษและกฎหมายควบคุมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของสหรัฐต่างกำลังผลักดันให้มีการทดลองมากขึ้น ไม่ใช่น้อยลง

ตัวอย่างเช่น กลุ่มสนับสนุนผู้บริโภคบางกลุ่มกำลังมองหาวิธีทดลองผลิตภัณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อหาผลกระทบของสารก่อมะเร็งหรือการรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ ซึ่งต้องทดลองด้วยสัตว์ทั้งสองวิธี บริษัทอย่าง SC Johnson จึงพยายามหาความสมดุล เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและต่อโลกไปอีกนาน ซึ่งเราต้องบรรลุเป้าหมายนี้พร้อมไปกับการลดจำนวนการทดลองกับสัตว์ให้น้อยที่สุด

เราทราบว่าบริษัทบางแห่งบอกว่าพวกเขา“ไม่ทดลองกับสัตว์” ความจริงแล้ว เรารู้สึกกังขา แต่ถึงแม้พวกเขาจะบอกความจริง ก็อาจหมายความได้ว่าพวกเขาไม่ได้มีผลิตภัณฑ์อะไรที่ใหม่ขึ้นเลย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ – ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม – อาจต้องการการทดลองเพราะมีการใช้สารเคมีชนิดใหม่หรือใช้สารเคมีกับวิธีใหม่ ๆ บริษัทที่ไม่มีโครงการนวัตกรรมอาจไม่มีสิ่งนี้ ซึ่งก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ต้องมีการทดลองกับสัตว์  

บริษัทอื่นที่อ้างว่าพวกเขาไม่ได้ทดลองกับสัตว์อาจมีการปิดบังข้อเท็จจริง ไม่ได้หมายความว่าส่วนผสมที่พวกเขาใช้ยังไม่ได้ผ่านการทดลอง – ในความจริงแล้ว พวกเขาน่าจะทำการทดลองไปแล้ว สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ผ่านการทดลองแล้ว แต่บางบริษัทก็ใช้วิธีอ้อมในประเด็นนี้ เนื่องจากวัตถุดิบของบริษัทเหล่านั้นได้รับการทดสอบโดยผู้จัดหาสินค้าที่บริษัทสั่งซื้อ หรือจากผู้จัดหาสินค้ารายอื่นที่ใช้ผู้จัดหาสินค้าเหล่านั้น ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างของพวกเขามาจากการได้ทดสอบสูตรผลิตภัณฑ์บางตัว...ไม่ได้หมายความว่ามีการทดลองตามที่มาของผลิตภัณฑ์

ที่ SC Johnson เราใส่ใจในเรื่องความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในการกล่าวอ้างของเรา ดังนั้น เราจึงไม่กล่าวอ้างในวงกว้างที่มีนัยมากไปกว่าความเป็นจริง ทว่า เราอาจติดฉลากผลิตภัณฑ์ด้วยภาษาที่ชัดเจนที่บอกว่าเราไม่ได้ทดลองผลิตภัณฑ์กับสัตว์  
 
ใจความสำคัญคือผลิตภัณฑ์ของเราต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาล ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม แต่เรากำลังมองหาวิธีที่จะลดการทดสอบของสัตว์อย่างต่อเนื่อง

เราทราบว่า บางคนที่ใส่ใจในเรื่องนี้อาจจะเลือกที่จะไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ SC Johnson แต่เราหวังว่า คุณจะให้โอกาสเรา เนื่องจากเรายังคงเป็นหนึ่งในบริษัทที่ทำงานหนักเพื่อผลักดันความก้าวหน้าในเรื่องนี้ กรุณาค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ระบุในฉลากว่าไม่ได้ทำการทดสอบกับสัตว์ ... นี่อาจไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการทั้งหมด แต่คุณเชื่อได้ว่านี่เป็นความจริง

ห่วงโซ่อุปทานจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของซัพพลายเออร์ของ SC Johnson มาตรฐานการทำงานร่วมกันเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น

ส่วนผสมทุกอย่างเป็นเคมี: ทำไม SC Johnson จึงต้องแก้ไขปัญหาการรับรู้เชิงลบเกี่ยวกับสารเคมีสังเคราะห์

ความโปร่งใสเส้นทางการพัฒนาความโปร่งใสของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ของ SC Johnson

ความโปร่งใสความเชื่อใจในวัฒนธรรมความโปร่งใส: คำถามและคำตอบจากรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนของ SC Johnson ประจำปี 2017

ฟิสก์ จอห์นสันทางเลือกที่แจ้ง: จดหมายจากประธานและซีอีโอของ SC Johnson เกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2017 ของเรา

ความโปร่งใสความก้าวหน้าของ SC Johnsons ในการเป็นผู้นำด้านความโปร่งใสในปี 2016/17

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป