De belangrijkste zakelijke principes van SC Johnson zijn gericht op het verdienen van welwillendheid van de mensen om ons heen.

Dit Geloven Wij: Onze bedrijfswaarden hebben SC Johnson al vijf generaties geleid 

De bedrijfswaardenverklaring van SC Johnson, Dit Geloven Wij, verwoorden de principes van het bedrijf in 1976.
“De welwillendheid van de mensen is het enige blijvende in elk bedrijf. Het is het enige van materie. De rest is schaduw.”  Herbert F. Johnson Sr.
Over welwillendheid kan nooit, niet in  familie, bedrijfsleven of producten, onderhandeld worden. Sinds onze oprichting in 1886 is SC Johnson geleid door onze toewijding aan het verdienen van welwillendheid van de mensen om ons heen. Het is belangrijk voor ons om goed te doen voor onze medewerkers, consumenten, het publiek, onze gemeenschappen en de wereld als geheel, en iedereen met integriteit en respect te behandelen. Dit zijn onze waarden en principes.
 
Onze belangrijkste overtuigingen werden voor de eerste keer opgesomd door Herbert F. Johnson Sr., de tweede generatie leider van ons familiebedrijf, in een speech aan onze medewerkers in 1927.
De welwillendheid van de mensen is het enige blijvende in elk bedrijf. Het is het enige van materie. De rest is schaduw.
Herbert F. Johnson Sr., tweede generatie bedrijfsleider
In 1976 heeft Sam Johnson,  ​ onze vierde generatie familieleider, , onze principes vastgelegd in een document dat bekend staat als Dit Geloven Wij. Dit was ver voordat bedrijven waardeverklaringen of zelfs gedragscodes hadden. Er dachten maar weinig mensen na over onderwerpen zoals het milieu, veiligheid, diversiteit of sociale verantwoordelijkheid van bedrijven. Maar Sam geloofde dat principes krachtig zijn en vastgelegd en verkondigd moeten worden. 
 
Sindsdien is Dit Geloven Wij een richtlijn geweest voor het bedrijf zowel in goede als in uitdagende tijden. Zoals onze voorzitter en CEO Fisk Johnson heeft uitgelegd: "Dit Geloven Wij biedt een kader waarop we ideeën kunnen uittesten en opties overwegen, en het biedt een kompas waar we niet van afwijken. Als familiebedrijf kunnen we beter voldoen aan onze ambities dan vele andere organisaties.”
 
Het is vertaald en over de hele wereld gedeeld en iedereen binnen het bedrijf is verantwoordelijk voor het naleven van de grondbeginselen. 
Dit Geloven Wij
Dit Geloven Wij is het ware noorden van SC Johnson. Sinds 1886 worden we geleid door onze fundamenteele principes. Ze zijn in 1976 vastgelegd in Dit Geloven Wij. 
Lees hier het volledige document.
“Dit Geloven Wij” verwoordt onze overtuiging in relatie tot de vijf groepen mensen waarvoor wij verantwoordelijk zijn en van wie wij het vertrouwen moeten verdienen...
 
 • Werknemers: Wij geloven dat de fundamentele dynamiek en kracht van ons internationale bedrijf in onze mensen zit.
 • Consumenten en gebruikers: Wij geloven dat de welwillendheid van consumenten en gebruikers van onze producten en diensten verdiend moet worden.
 • Algemeen publiek: Wij geloven een toonaangevend bedrijf te moeten zijn binnen een vrije markteconomie.
 • Vestigingsplaatsen: Wij geloven in het bijdragen aan het welzijn van de landen en gemeenschappen waar wij zakendoen.
 • Wereldgemeenschap: Wij geloven in het verbeteren van de internationale verstandhoudingen.
 
Dit Geloven Wij zorgt ervoor dat we integer handelen, mensen respecteren, verantwoordelijke keuzes maken en groei nastreven, zodat we een positieve bijdrage blijven leveren aan de wereld.

Fisk Johnson, voorzitter en CEO van SC Johnson

De oprechtheid van onze overtuiging helpt ons steeds integer te handelen, de waardigheid van ieder persoon als individu te respecteren, al in een vroeg stadium morele en sociale verantwoordelijkheden op ons te nemen, extra ons best te doen om onze vaardigheden en inspanningen daar in te zetten waar ze het dringendst nodig zijn en te streven naar uitmuntendheid.
 
Wij bewaken deze overtuigingen door in privébezit te blijven. Wij hebben geen verplichtingen aan Wall Street. Maar, wij hebben verplichtingen aan u, de mensen die onze producten maken, gebruiken en ervan profiteren. Wij geloven dat wij winst kunnen maken en ons toch aan onze principes kunnen houden. Op deze manier maken wij nu een positieve impact en voor toekomstige generaties.  
Wij geloven dat de fundamentele dynamiek en kracht van ons bedrijf in onze mensen zit, en wij beloven...
 
Goede verhoudingen onder het personeel over de hele wereld te handhaven, op basis van een gevoel van samenwerking, wederzijds respect en een begrip voor gemeenschappelijke doelstellingen door:
 
 • Een klimaat te scheppen waarin alle werknemers in vrijheid hun zorg en mening kunnen uiten, met de zekerheid dat deze eerlijk in overweging zullen worden genomen.
 • Met aandacht te reageren op suggesties  en problemen van werknemers.
 • Open, wederzijdse communicatie tussen management en werknemers te bevorderen.
 • Werknemers de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan het besluitvormingsproces.
 • Op alle niveaus en in alle disciplines werknemers te stimuleren als team samen te werken.
 • De waardigheid van elke werknemer te respecteren en alle mensen* met respect te behandelen.
 
* SC Johnson doet er alles aan om de individuele privacy te respecteren. Bedrijfssystemen, zoals e-mail, kunnen echter worden gecontroleerd om het beleid na te leven en vertrouwelijke informatie van het bedrijf te beschermen.
 
Goede verhoudingen onder het personeel over de hele wereld te handhaven, op basis van een gevoel van samenwerking, wederzijds respect en een begrip voor gemeenschappelijke doelstellingen.
Ons bedrijf zo te leiden dat de financiële zekerheid van onze huidige en vroegere werknemers gewaarborgd is door:
 
 • Te streven naar een langetermijnbeleid van geplande, regelmatige groei.
 • Vaste werknemers indien mogelijk in dienst te houden wanneer de omstandigheden zich wijzigen.
 • Dit is echter niet altijd mogelijk, zoals bijvoorbeeld wanneer voor het behoud van de concurrentiekracht grote herstructureringsoperaties en reorganisaties nodig zijn.
 • Werknemers met een acceptabele staat van dienst, die overtallige posten innemen, te herscholen, mits er geschikte functies beschikbaar zijn.
Binnen de organisatie te zorgen voor een hoog efficiëntieniveau door:
 
 • Duidelijke criteria op te stellen voor functieprestatie.
 • Ons ervan te verzekeren dat iedere werknemer de vereiste prestatie levert door hen die goed presteren te belonen en hen die, ondanks de inspanningen van hun managers om een beter resultaat te behalen, voortdurend onder de maat presteren, te ontslaan.
 
De zakelijke principes van SC Johnson zijn grensoverschrijdend en zijn wereldwijd van toepassing op alle mensen binnen SCJ .
Gelijke kansen te bieden op functies en promoties door:
 
 • Geen onderscheid te maken bij het aanwerven en het bevorderen van werknemers, waarbij kwalificatie, prestatie en ervaring de belangrijkste criteria zijn.
Werknemers op het niveau dat volledig in overeenstemming is met hun prestaties te belonen en erkenning te geven aan hun bijdrage aan het succes van het bedrijf door:
 
 • Te zorgen voor een basisloon en een pakket van legale voordelen, die beide kunnen concurreren met de normaal geldende beloningen in deze bedrijfstak.
 • In aanvulling op onze concurrerende loon- en benefitprogramma’s onze lange traditie van winstdeling met onze werknemers in ere te houden.
De gezondheid en veiligheid van alle mensen in SCJ-werkomgevingen te beschermen door:
 
 • Te zorgen voor een schone en veilige werkomgeving.
 • Te zorgen voor degelijke opleidingen en bedrijfsgeneeskundige diensten.
 
De vaardigheden en mogelijkheden van onze mensen te ontwikkelen door:
  
 • Het aanbieden van on-the-job training en vaktechnische ontwikkelingsprogramma’s.
 • Werknemers hulp te bieden bij het zich kwalificeren voor banen binnen het bedrijf  door middel van educatieve en ontwikkelingsprogramma's.
Een omgeving te creëren waarin zelfontplooiing en persoonlijk welzijn worden gestimuleerd door:
 
 • Een cultuur van respect en inclusie te bevorderen, met een nultolerantiebeleid voor discriminatie of intimidatie.
 • Het bevorderen en steunen van vrijetijdsprogramma’s voor huidige werknemers en gepensioneerden.
 • De ontwikkeling van functieverrijkende programma’s.
 • Vast te houden aan onze lange traditie om onze kantoren en fabrieken in te richten met kwalitatief hoogwaardige ontwerpen.
Fortaleza Hall van SC Johnson biedt medewerkers een ruimte om te innoveren en samen te werken
Fortaleza Hall van ons wereldwijde hoofdkantoor in Racine, Wisconsin, biedt medewerkers een plek om samen te komen en bij te praten.
​Moedig initiatief, innovatie en ondernemingszin aan bij alle werknemers, zodat het werk meer voldoening geeft en tegelijkertijd een positieve bijdrage wordt geleverd om de doelstellingen van onze internationale onderneming te bereiken.
Wij geloven dat de welwillendheid van consumenten en gebruikers van onze producten en diensten verdiend moet worden, en zetten ons in voor... 
 
Wereldwijd nuttige producten en diensten aan te bieden door:
 
 • De veranderende wensen en behoeften van consumenten en gebruikers op de voet te volgen.
 • Hoge kwaliteitseisen te ontwikkelen en deze te handhaven.
 • Nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die consumenten en gebruikers beduidend beter zullen vinden dan die van de concurrentie.
 • Nauwe en efficiënte handelscontacten te onderhouden om er zeker van te zijn dat onze producten en diensten gemakkelijk verkrijgbaar zijn voor consumenten en gebruikers.
 • Onderzoek en ontwikkeling te blijven doen, met als doel een sterke technologische basis voor innovatieve en superieure producten en diensten.
Producten te ontwikkelen en op de markt te brengen die milieuvriendelijk zijn en geen gevaar opleveren voor de gezondheid en de veiligheid van consumenten en gebruikers.
Producten te ontwikkelen en op de markt te brengen die milieuvriendelijk zijn en geen gevaar opleveren voor de gezondheid en de veiligheid van consumenten en gebruikers
door:
 
 • Aan alle wettelijke vereisten te voldoen of deze te overtreffen indien onze eigen wereldwijde bedrijfsnormen hoger liggen.
 • Te zorgen voor duidelijke en voldoende gebruiksaanwijzingen voor veilig gebruik, alsmede voor waarschuwende teksten en/of symbolen.
 • Waar nodig beschermingsmaatregelen te nemen tegen verkeerd gebruik.
 • Onderzoek te doen naar nieuwe technologieën voor producten die het milieu ten goede komen.
Te zorgen voor uitgebreide service- en educatieve programma’s voor consumenten en gebruikers door:
 
 • Onder consumenten en gebruikers informatie te verspreiden die een volledig begrip van het correcte gebruik van onze producten en diensten zullen bewerkstelligen.
 • Alle vragen, klachten en servicebehoeften van consumenten en gebruikers snel, volledig en eerlijk te behandelen.
 
Wij geloven een toonaangevend bedrijf te zijn binnen een vrije markteconomie, en wij zetten ons in voor…
 
Zorgen voor de toekomstige vitaliteit van onze internationale onderneming door:
 
 • Voldoende winst te maken om nieuwe investeringen te doen voor geplande groei en vooruitgang.
 • Een wereldwijde organisatie te handhaven met uiterst bekwame, gemotiveerde en toegewijde werknemers.
 • Advies en het onafhankelijke oordeel te vragen van een raad van onafhankelijke bestuurders.
Eerlijk en ethisch verantwoord zaken te doen door:
 
 • Ons niet bezighouden met oneerlijke handelspraktijken.
 • In alle eerlijkheid en redelijkheid met onze leveranciers en klanten om te gaan, volgens gezond handelsgebruik.
 • Onze producten zo te verpakken en te etiketteren dat consumenten en gebruikers over voldoende informatie beschikken om een waardeoordeel te kunnen geven.
 • Bij het adverteren de hoogste normen in acht te nemen wat betreft integriteit en goede smaak.
 • Ons niet bezighouden met smeergeld praktijken
Het algemene publiek informatie te verschaffen over onze activiteiten, zodat zij meer te weten kunnen komen over onze internationale onderneming.
De winst van het bedrijf te delen met diegenen die aan dat succes hebben meegewerkt door:
 
 • Werknemers te belonen via een winstdelingsprogramma.
 • Een deel van de winst te bestemmen voor het verbeteren van het welzijn van de gemeenschap waarin wij werken.
 • Betere producten en diensten te ontwikkelen voor consumenten en gebruikers.
 • Aandeelhouders een redelijk dividend van hun belegging te verschaffen.
Het algemene publiek informatie te verschaffen over onze activiteiten, zodat zij meer te weten kunnen komen over onze internationale onderneming.
Wij geloven in het bijdragen aan het welzijn van de landen en gemeenschappen waarin wij zakendoen, en wij zetten ons in voor…
 
Het bijdragen aan het economische welzijn van ieder land en gemeenschap waarin wij zaken doen door:
 
 • Ons ervan te verzekeren dat nieuwe investeringen op een constructieve wijze kunnen worden ingepast in de economische ontwikkeling van elk gastland en lokale gemeenschap.
 • Het gebruik van lokale aanbieders en diensten, indien strategisch nuttig, aan te moedigen.
SC Johnson team uit Indochina
Leden van het Indochina team van SC Johnson
Productieteam SC Johnson Canada
Een productieteam van SC Johnson in Canada
Bij te dragen aan de sociale ontwikkeling van elk land en elke gemeenschap waarin wij zakendoen door:
 
 • Te zorgen voor trainingsprogramma’s voor de ontwikkeling van vaardigheden.
 • Het opstellen van en werven uit een wereldwijde talentenpool voor leiderschapsfuncties.
 • Deel te nemen aan sociale, culturele en educatieve projecten die de kwaliteit van het leven verbeteren.
Het bijdragen aan het economische welzijn van elk land en gemeenschap waarin wij zaken doen.
Als bedrijf een maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn door:
 
 • Ons te houden en te voldoen aan de wetten, regels en tradities van ieder land waarin wij zakendoen, alsmede de U.S. Foreign Corrupt Practices Act.
 
Wij geloven in het verbeteren van de internationale verstandhoudingen, en wij zetten ons in voor…
 
Het tonen van verantwoordelijkheid bij het internationaal handelen en investeren door:
 
 • Winst in te houden voor de noodzakelijke herinvesteringen in onze lokale vestigingen, en met vaste regelmaat dividend uit te keren.
 • Eerlijke en redelijke afspraken te maken over royalty’s, licenties en serviceovereenkomsten, waarbij verborgen overdracht van winst is uitgesloten.
 • Valutatransacties te beperken tot de normale zakelijke behoeften ter bescherming van onze bezittingen.
De uitwisseling van ideeën en technieken te bevorderen door:
 
 • Stimuleren van de snelle verspreiding van nieuwe technologie naar onze lokale bedrijven en licentiehouders, terwijl we onze eigendomsrechten en investeringen in dergelijke technologie beschermen.
 • Internationale en regionale bijeenkomsten te organiseren voor de verspreiding en uitwisseling van informatie.
 • Het verlenen van ondersteuning en assistentie – in het bijzonder op technisch en vaktechnisch gebied – om overal in de organisatie vaardigheden te ontwikkelen.
 • Een evenwichtige koers te volgen tussen het overplaatsen van mensen naar nieuwe functies, waar ze meer ervaring op kunnen doen, en het lang genoeg in hun huidige functie laten zitten van mensen, zodat ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan hun opdracht.
 • Actief deel te nemen aan niet-politieke nationale en internationale activiteiten, met als doel de verbetering van het internationaal zakelijk klimaat.

BedrijfSC Johnson is een familiebedrijf

Johnson-familieSam Johnson heeft SC Johnson getransformeerd met zijn visie en principes

Johnson-familieHerbert F. Johnson Sr. stond op de tweede plaats maar was ongeëvenaard

Onze overtuigingenEen toespraak met bedrijfswaarden die SC Johnson voor altijd veranderde: "De rest is schaduw"

GemeenschapVrijwilligers dragen genereus de nalatenschap van SC Johnson voort op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid

Onze overtuigingenSC Johnson verklaring over slavernij en mensenhandel

Volgende

Volgende

Volgende