Nadrzędnym celem działalności SC Johnson jest zdobywanie życzliwości osób wokół nas.

Nasze wartości: „W to wierzymy”: Wartości naszej firmy od pięciu pokoleń wyznaczają kierunki działania SC Johnson 

Wartości SC Johnson, zawarte w stworzonym w 1976 r. spisie wartości „W to wierzymy”, określiły podstawowe zasady funkcjonowania firmy.
„Dobra wola ludzi jest jedyną trwałą rzeczą w każdym biznesie. To jedyna wartość. Cała reszta to tylko cień”. – Herbert F. Johnson Sr.
Dobra wola nie podlega dyskusji w rodzinie, firmie ani produktach. Od momentu naszego powstania w 1886 roku, SC Johnson angażuje się w zdobywanie życzliwości ludzi wokół nas. Dla nas ważne jest, abyśmy postępowali właściwie w relacjach z naszymi pracownikami, konsumentami, społeczeństwem, naszymi społecznościami i całym światem oraz abyśmy traktowali wszystkich z szacunkiem i uczciwością. To są nasze wartości i zasady.
 
Nasze podstawowe przekonania zostały po raz pierwszy podsumowane przez Herberta F. Johnsona Sr., lidera z drugiego pokolenia naszej firmy rodzinnej, w przemówieniu do pracowników z 1927 roku.
Dobra wola ludzi jest jedyną trwałą rzeczą w każdym biznesie. To jedyna wartość. Cała reszta to tylko cień.
Herbert F. Johnson, Sr., lider z drugiego pokolenia zarządzającego firmą.
W 1976 roku Sam Johnson, szef firmy reprezentujący czwarte pokolenie rodziny zarządzającej firmą, zawarł nasze zasady w dokumencie znanym jako „W to wierzymy”. Było to na długo przed tym, jak inne firmy tworzyły deklaracje wartości, a nawet kodeksy postępowania. Niewielu myślało o takich kwestiach, jak środowisko, bezpieczeństwo, różnorodność czy społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Ale Sam wierzył, że te zasady mają swoją siłę, powinny być sformalizowane i honorowane. 
 
Od tego czasu dokument „W to wierzymy” jest przewodnikiem dla firmy zarówno w tych dobrych, jak i mniej przyjaznych czasach. Jak wyjaśnił nasz prezes i dyrektor generalny Fisk Johnson: „W to wierzymy stanowi punkt odniesienia umożliwiający testowanie pomysłów i różnych opcji. Jest kompasem, według którego utrzymujemy obrany kurs. Jesteśmy firmą rodzinną, więc możemy realizować swoje aspiracje lepiej niż większość innych przedsiębiorstw”.
 
Został przetłumaczony i udostępniony na całym świecie, a wszyscy w firmie są odpowiedzialni za przestrzeganie zawartych w nim zasad. 
„W to wierzymy”
„W to wierzymy" jest prawdziwym drogowskazem dla SC Johnson. Kierujemy się naszymi podstawowymi zasadami od 1886 roku. W 1976 r. zostały zapisane w dokumencie „W to wierzymy”.
Przeczytaj cały dokument tutaj
„W to wierzymy” określa pięć grup osób, przed którymi jesteśmy odpowiedzialni i których zaufanie musimy zdobyć...
 
 • Pracownicy: uważamy, że witalność i siła naszej globalnej firmy leżą przede wszystkim w pracownikach.
 • Konsumenci i użytkownicy: wierzymy w zdobycie długotrwałej życzliwości konsumentów i osób korzystających z naszych produktów i usług.
 • Ogół społeczeństwa: wierzymy w potrzebę bycia odpowiedzialnym liderem wolnorynkowej gospodarki.
 • Sąsiedzi i gospodarze: wierzymy w sens podejmowania wysiłków na rzecz dobrobytu i rozwoju państw i społeczności, w których prowadzimy działalność.
 • Społeczność światowa: wierzymy w zwiększenie zrozumienia w skali międzynarodowej.
"W to wierzymy" wymaga od nas uczciwego postępowania, szacunku dla innych, podejmowania odpowiedzialnych decyzji i dbania o rozwój przedsiębiorstwa, byśmy mogli przyczyniać się do tego, aby świat był lepszy.

Fisk Johnson, Prezes i dyrektor generalny SC Johnson

Szczerość naszych przekonań zachęca nas do nieustannego działania w sposób uczciwy, do poszanowania godności każdej osoby jako indywidualnej istoty ludzkiej, do szybkiego brania na siebie odpowiedzialności moralnej i społecznej jako kwestii sumienia, do podejmowania dodatkowego wysiłku, aby wykorzystać nasze umiejętności i zasoby tam, gdzie są one najbardziej potrzebne i do dążenia do doskonałości we wszystkim, co robimy.
 
Chronimy te przekonania, pozostając prywatnym przedsiębiorstwem. Nie mamy zobowiązań wobec Wall Street. Jesteśmy w pełni oddani Wam – ludziom, którzy wytwarzają nasze produkty, używają i czerpią z nich korzyści. Wierzymy, że możemy równocześnie zarabiać i pozostać wierni naszym zasadom. W ten sposób dajemy pozytywny przykład dzisiaj i będziemy to robić w przyszłości.  
Uważamy, że witalność i siłę naszej globalnej firmy, zawdzięczamy przede wszystkim pracownikom. W związku z tym zobowiązaliśmy się do...
 
Utrzymywania dobrych relacji ze wszystkimi pracownikami na całym świecie, opartych na poczuciu przynależności, wzajemnym szacunku i znajomości wspólnych celów. Ma nam w tym pomóc:
 
 • Stworzenie klimatu umożliwiającego wszystkim pracownikom swobodne wyrażanie opinii i wątpliwości przy jednoczesnym zapewnieniu ich, że kwestie te zostaną poddane uczciwej ewaluacji.
 • Właściwe reagowanie na zastrzeżenia i sugestie pracowników.
 • Zachęcanie do otwartej dwustronnej komunikacji między kierownictwem a załogą.
 • Umożliwianie pracownikom udziału w procesie decyzyjnym.
 • Zachęcanie pracowników wykonujących swoje obowiązki na różnych stanowiskach i w różnych działach do pracy zespołowej.
 • Poszanowanie dla godności i prawa do prywatności każdego pracownika oraz traktowanie wszystkich ludzi* z szacunkiem.
 
* Firma SC Johnson dokłada wszelkich starań, aby szanować prywatność osób. Systemy firmowe, takie jak poczta elektroniczna, mogą jednak być monitorowane w celu zapewnienia przestrzegania polityki i ochrony poufnych informacji biznesowych firmy.
 
Utrzymywanie dobrych relacji z pracownikami na całym świecie, opartych na poczuciu przynależności, wzajemnym szacunku i znajomości wspólnych celów.
Prowadzimy działalność w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom zatrudnionym i tym, które odeszły na emeryturę. Pomaga nam w tym:
 
 • Realizacja długoterminowej polityki planowanego i równomiernego rozwoju.
 • Utrzymanie załogi w niezmienionym składzie, jeśli jest to możliwe, w zmieniających się warunkach.
 • Jednak nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza gdy warunkiem zachowania konkurencyjności jest restrukturyzacja bądź reorganizacja.
 • Utrzymanie pracowników, którzy wydajnie i efektywnie wykonują swoje obowiązki, ale ich stanowiska przestały być potrzebne – pod warunkiem że dostępne są dodatkowe miejsca pracy.
Zależy nam na utrzymaniu wysokiego poziomu produktywności, poprzez:
 
 • Ustalanie jasnych, wysokich standardów jakości pracy.
 • Dbałość o to, by jakość pracy wszystkich pracowników była na odpowiednim poziomie. Nagradzamy osoby osiągające dobre wyniki, a żegnamy się z tymi, których praca nie spełnia norm przedsiębiorstwa mimo otrzymanego wsparcia ze strony kierownictwa.
 
Zasady korporacyjne SC Johnson nie mają granic i dotyczą wszystkich osób w SCJ na całym świecie.
Wdrażamy politykę równych szans w dziedzinie zatrudnienia i awansu. Pomaga nam w tym:
 
 • Pozbawione dyskryminacji procesy zatrudniania i przenoszenia ludzi na wyższe stanowiska w oparciu o kryteria zasadnicze, takie jak kwalifikacje, osiągane wyniki i doświadczenie.
Odpowiednio wynagradzamy pracowników wszystkich szczebli, biorąc pod uwagę wyniki pracy oraz wkład w sukcesy przedsiębiorstwa:
 
 • Ustalanie wynagrodzenia zasadniczego i premii tak, by były konkurencyjne w porównaniu z tymi, jakie są stosowane za ten sam rodzaj pracy na danym rynku pracy.
 • Zachowanie długoletniej tradycji dzielenia się zyskami z naszymi pracownikami – oczywiście jako dodatek do konkurencyjnych pensji i programów premiowych.
Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników SCJ we wszystkich środowiskach pracy:
 
 • Zapewnienie czystego i bezpiecznego środowiska pracy.
 • Organizacja odpowiednich szkoleń, przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Rozwój umiejętności i potencjału załogi:
  
 • Prowadzenie praktycznych szkoleń wewnętrznych i programów aktywizacji zawodowej.
 • Pomaganie pracownikom w skorzystaniu z programów edukacyjnych i rozwojowych organizowanych przez firmę.
Tworzenie środowiska sprzyjającego wyrażaniu własnych poglądów i opinii oraz rozwojowi osobistemu:
 
 • Popularyzacja kultury bazującej na szacunku i włączeniu społecznym, bez tolerancji dla dyskryminacji czy prześladowań.
 • Wdrażanie programów spędzania wolnego czasu adresowanych do pracowników i osób, które odeszły na emeryturę.
 • Opracowywanie programów wzbogacania umiejętności zawodowych.
 • Utrzymanie długoletniej tradycji wysokiej jakości wystroju i wyposażenia biur oraz hal produkcyjnych.
Fortaleza Hall w SC Johnson zapewnia pracownikom przestrzeń do innowacji i współpracy
Fortaleza Hall w naszej globalnej centrali w Racine, w stanie Wisconsin, zapewnia pracownikom miejsce do spotkań i nawiązywania kontaktów.
Wspieramy aktywność, innowacyjność i przedsiębiorczość wśród wszystkich pracowników. Dzięki temu zwiększa się ich satysfakcja z wykonywanej pracy, a firmie pomaga to w realizacji globalnych celów.
Wierzymy w zdobycie długotrwałej życzliwości konsumentów i osób korzystających z naszych produktów i usług. Zobowiązaliśmy się więc do... 
 
dostarczania pożytecznych produktów i usług na całym świecie, w czym pomaga nam:
 
 • Uważna obserwacja zmieniających się potrzeb i oczekiwań konsumentów oraz użytkowników.
 • Opracowywanie i wdrażanie wysokich norm jakości.
 • Dostarczanie produktów i usług ocenianych przez konsumentów i użytkowników jako lepsze niż te oferowane przez głównych konkurentów.
 • Utrzymywanie bliskich i efektywnych relacji biznesowych z sektorem handlowym, aby nasze produkty i usługi były jak najbardziej dostępne dla konsumentów i użytkowników.
 • Kontynuacja badań i zaangażowanie na rzecz utrzymania nowoczesnej bazy technologicznej, dzięki której powstają innowacyjne produkty i usługi najwyższej jakości.
Wprowadzamy na rynek produkty przyjazne dla środowiska naturalnego, niezagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu konsumentów i użytkowników.
Wprowadzamy na rynek produkty przyjazne dla środowiska naturalnego, niezagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu konsumentów i użytkowników:
 
 • Zgodność z wymogami regulacyjnymi lub przekraczanie ich, jeśli globalne standardy przedsiębiorstwa są wyższe.
 • Przedstawianie jasnych i odpowiednich instrukcji bezpiecznego użytkowania, dołączanie wymaganych ostrzeżeń i/lub symboli.
 • W razie potrzeby stosowanie ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego użycia.
 • Opracowywanie nowych technologii dla produktów przyjaznych dla środowiska.
Prowadzenie i rozwój działań edukacyjnych i programów serwisowych dla konsumentów i użytkowników:
 
 • Przekazywanie konsumentom i użytkownikom informacji mówiących o tym, jak właściwie korzystać z naszych produktów i usług.
 • Niezwłoczne, szczegółowe i uczciwe odpowiadanie na zapytania, reklamacje i potrzeby serwisowe konsumentów i użytkowników.
 
Ponieważ wierzymy w potrzebę bycia odpowiedzialnym liderem w warunkach gospodarki wolnorynkowej , zobowiązaliśmy się do…
 
zapewnienia przyszłej potęgi firmy poprzez:
 
 • Wypracowania wystarczających zysków, by realizować nowe inwestycje w planowany rozwój i postęp.
 • Utrzymanie globalnej firmy zatrudniającej kompetentnych, zmotywowanych i oddanych pracowników.
 • Korzystanie z rad i zaleceń niezależnej rady dyrektorów.
Prowadzimy działalność uczciwie i etycznie poprzez:
 
 • Zakaz podejmowania nieuczciwych praktyk biznesowych.
 • Uczciwe i profesjonalne traktowanie dostawców, zgodnie z ustalonymi praktykami handlowymi.
 • Pakowanie i etykietowanie produktów w sposób umożliwiający konsumentowi czy użytkownikowi podjęcie przemyślanej i właściwej decyzji.
 • Dbałość o najwyższe standardy w zakresie integralności i nienaruszanie dobrego smaku reklam.
 • Całkowity zakaz podejmowania działań o charakterze korupcyjnym.
Informujemy opinię publiczną o naszych działaniach tak, by lepiej rozumiała czym kieruje się firma w skali globalnej.
Zyskami przedsiębiorstwa dzielimy się z osobami, które przyczyniły się do jego sukcesu, poprzez:
 
 • Nagradzanie pracowników w ramach programu podziału zysków.
 • Przeznaczanie części zysków na rozwój społeczności, w obrębie których działamy.
 • Opracowywanie lepszych produktów i usług dla konsumentów i użytkowników.
 • Zapewnianie udziałowcom przyzwoitego zwrotu z zainwestowanych środków.
Informujemy opinię publiczną o naszych działaniach tak, by lepiej rozumiała czym kieruje się firma w skali globalnej.
Wierzymy w sens podejmowania wysiłków na rzecz dobrobytu i rozwoju państw i społeczności, w których prowadzimy działalność, w związku z czym zobowiązaliśmy się do…
 
Działania na rzecz rozwoju gospodarczego każdego państwa i każdej społeczności, w których funkcjonujemy. Chodzi zwłaszcza o:
 
 • Dopilnowanie, by nowe inwestycje pasowały do potrzeb ekonomicznych poszczególnych państw oraz lokalnych społeczności, w których działamy.
 • Współpracę z lokalnymi dostawcami i firmami, jeśli jest to tylko uzasadnione pod względem strategicznym.
Zespół SC Johnson Azja Południowo-Wschodnia
Członkowie zespołu SC Johnson w Azji Południowo-Wschodniej
Zespół produkcyjny SC Johnson Kanada
Zespół produkcyjny SC Johnson Kanada
Podejmujemy wysiłki na rzecz rozwoju społecznego każdego państwa i każdej społeczności, w których działamy, poprzez:
 
 • Organizację programów szkoleniowych rozwijających umiejętności.
 • Utworzenie globalnej puli talentów i korzystania z niej przy doborze kadry kierowniczej.
 • Aktywny udział w realizacji projektów społecznych, kulturalnych i edukacyjnych, które prowadzą do poprawy jakości życia.
Działania na rzecz rozwoju gospodarczego każdego kraju i każdej społeczności, w których funkcjonujemy.
SC Johnson pragnie być przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie, czego wyrazem jest:
 
 • Ścisłe przestrzeganie przepisów, regulacji i tradycji każdego państwa, w którym prowadzimy działalność, jak również zapisów amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych.
 
Dążymy do lepszego zrozumienia w kontaktach międzynarodowych i zobowiązaliśmy się do…
 
Podejmowania odpowiedzialnych działań w obszarze handlu międzynarodowego i inwestycji, poprzez:
 
 • Przeznaczanie części dochodów na inwestycje w nasze lokalne przedsiębiorstwa i regularne wypłacanie dywidend.
 • Zawieranie umów serwisowych, porozumień dotyczących licencji i tantiem, które cechują się uczciwością i przestrzeganiem ustaleń oraz nie wiążą się z żadnym ukrytym transferem zysków.
 • Ograniczanie zagranicznych transakcji walutowych do standardowych wymogów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony naszych aktywów.
Promujemy wymianę idei i technologii, poprzez:
 
 • Sprzyjanie szybkiemu przekazywaniu nowych technologii, tak aby były sprawnie wdrażane w naszych lokalnych firmach i u licencjobiorców. Jednocześnie chronimy nasze prawo własności i  inwestujemy w rozwój takich technologii.
 • Organizowanie spotkań na poziomie światowym i regionalnym, aby ułatwić wymianę informacji.
 • Zapewnianie wsparcia i pomocy, zwłaszcza w obszarze technicznym i zawodowym, aby rozwijać umiejętności w całej organizacji.
 • Utrzymywanie równowagi pomiędzy ułatwianiem pracownikom zmiany stanowiska w celu zdobycia przez nich kolejnych doświadczeń, a chęcią zatrzymania ich na dotychczasowym stanowisku wystarczająco długo, by wnieśli pozytywny wkład w rozwój firmy poprzez wykonywanie powierzonych obowiązków.
 • Aktywny udział w apolitycznych przedsięwzięciach na poziomie międzynarodowym i krajowym, których celem jest poprawa globalnego środowiska biznesowego.

FirmaSC Johnson to firma rodzinna

Rodzina JohnsonówSam Johnson odmienił SC Johnson według swojej wizji i zasad

Nasze przekonaniaPrzemowa o wartościach, która na zawsze odmieniła SC Johnson: „Cała reszta to tylko cień”

Rodzina JohnsonówHerbert F. Johnson senior był drugim z kolei szefem firmy, lecz w biznesie nie miał sobie równych

SpołecznośćWolontariusze bezinteresownie kontynuują tradycję zaangażowania w sprawy społeczne firmy SC Johnson

Nasze przekonaniaOświadczenie SC Johnson dotyczące niewolnictwa oraz handlu żywym towarem

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej