Granty SC Johnson: jak ubiegać się o darowiznę dla firmy w Kanadzie

Filantropia firmy SC Johnson jest ukierunkowana na rozwój społeczności, świadczenia socjalne, zdrowie, zrównoważony rozwój oraz inne obszary, które wymagają wsparcia.
SC Johnson nie przyznaje grantów osobom prywatnym ani nie wspiera organizacji posiadających politykę dyskryminacji — na piśmie bądź w praktyce. 
W SC Johnson jesteśmy dumni z naszego długiego dziedzictwa korporacyjnej filantropii — to część wprowadzania przez nas w życie naszych zasad korporacyjnych. Jeśli interesuje Was aplikowanie o grant SC Johnson, zacznijcie od przejrzenia tych najczęściej zadawanych pytań na temat darowizn naszej firmy. 

O Wasza organizacja musi być zarejestrowaną organizacją charytatywną/non-profit o dobrej opinii w Kanadyjskim Urzędzie Podatkowym, bądź też podmiotem rządowym takim jak szkoła, biblioteka, czy też organ publiczny.
- +

O • Osoby prywatne. 

• Organizacje zajmujące się celami politycznymi, społecznymi, sportowymi, weteranów, pracy oraz bractwa, bądź instytucje religijne. SC Johnson w Kanadzie może wspierać pewne programy takich organizacji, jeśli korzystnie wpływają one na ogół społeczności, np. program śniadań czy schronień. 

• Organizacje poza Kanadą.  

• Dodatki do zarobków personelu administracyjnego, wykraczające poza potrzeby administracji bądź konkretne programy lub projekty. 

• Ogólne wsparcie operacyjne organizacji wspieranych już w dużym stopniu przez United Way, jednak rozpatrywane będą konkretne programy, które nie są fundowane przez United Way.

• Sponsoring wydarzeń wspierających wysiłki zbierania funduszy przez organizację charytatywną/non-profit, jednakże SC Johnson w Kanadzie może wspierać jej zasadniczy cel.
 
• Jakikolwiek program, projekt bądź wysiłek, który może spowodować możliwy konflikt interesów dla SC Johnson bądź którejkolwiek jednostki firmy (np. programy zapewniające bezpośrednie korzyści dla firmy).

• Firma SC Johnson nie wspiera organizacji, które prowadzą politykę dyskryminacji osób na podstawie ich rasy, koloru skóry, religii (wyznania), płci, ekspresji płciowej lub zmiany płci, wieku, kraju pochodzenia (narodowości), niepełnosprawności, stanu cywilnego, orientacji seksualnej lub statusu związanego ze służbą wojskową, niezależnie od tego, czy taka polityka dyskryminacji została sporządzona pisemnie, czy też jest praktykowana. Nie przyznajemy grantów jakiejkolwiek organizacji, która stosuje taką politykę.
- +

Obszary realizacji działań SC Johnson z zakresu filantropii w Kanadzie

O SC Johnson głównie wspiera instytucje bądź organizacje obsługujące bądź bezpośrednio wpływające na społeczności, w których prowadzimy znaczącą działalność operacyjną. Nasze obszary realizacji ofiarodawstwa to:

Rozwój ekonomiczny i rozwój społeczności — programy, które poprawiają jakość życia w takich obszarach jak gospodarka i infrastruktura, tworzenie możliwości, rozwój ekonomiczny, bezpieczne sąsiedztwo, oferta kulturalna oraz szkolenia zawodowe.

Świadczenia socjalne — programy, które zapewniają wsparcie dla osób/rodzin o niskich dochodach lub które mogą wkrótce być w takiej sytuacji, aby pomóc im na drodze do samowystarczalności. Takie wsparcie ma formę świadczeń dla rodzin, osób niepełnosprawnych lub starszych, zapobieganie nieszczęściom w gospodarstwach domowych, tymczasowych schronień, a także pomocy osobom mniej uprzywilejowanym lub żyjącym w biedzie.

Zdrowie i dobre samopoczucie — programy, które pomagają edukować obywateli w zakresie zwalczania chorób przenoszonych przez komary lub wspierają programy edukacyjne na temat zdrowia publicznego i dobrego samopoczucia oraz sprawiedliwego dostępu do opieki zdrowotnej.

Edukacja — programy, które kładą nacisk na osiągnięcia akademickie uczniów i studentów, ze szczególnym uwzględnieniem wzbogacenia środowiska edukacyjnego i jego rozwoju, takie jak edukacja wczesnoszkolna, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie, szkoły policealne, techniczne i zawodowe.

Programy zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska — programy wspierające zrównoważony rozwój poprzez zarządzenie lokalnymi ekosystemami, zwalczanie emisji szkodliwych substancji, ochronę zasobów naturalnych, upiększanie otoczenia, stosowanie energii odnawialnej i ochronę przyrody.

Darowizny produktowe w Kanadzie — W tym względzie organizacja charytatywna/non-profit będzie musiała odebrać nasz produkt z lokalizacji 1 Webster St. w Brantford, ON.  SC Johnson w Kanadzie nie wysyła darowizn produktowych. Pobierz formularz wniosku.
 
- +

O Mimo że kładziemy nacisk na obszary geograficzne kluczowe dla naszej działalności, rozpatrujemy też prośby regionalne bądź krajowe. W takich przypadkach zapewnimy dwuetapowy proces aplikacji, w którym najpierw gromadzimy szeroki zakres informacji na temat Waszego projektu bądź programu. Jeśli po przeglądzie tych wstępnych informacji będziemy chcieli dowiedzieć się więcej, skontaktujemy się z osobą aplikującą, aby uzyskać dodatkowe informacje, które umożliwią nam skuteczny przegląd możliwości finansowania. Jeśli nie będziemy zainteresowani możliwością finansowania, jak najszybciej poinformujemy o tym osobę aplikującą.
- +

Jak wygląda proces przyznawania grantów w Kanadzie przez firmę SC Johnson

O

Skorzystaj z tego łącza do formularza wniosku o grant

Odpowiedz na wszystkie pytania formularza i podaj wszystkie wymagane informacje. Twoja wypełniona aplikacja o grant w Kanadzie powinna zostać dostarczona w formacie Word lub PDF i przesłana do kanadyjskiego Regionalnego zespołu ds. wzbogacania społeczności pocztą elektroniczną na adres CAenrich@scj.com.

- +

O Nie ma terminów przesyłania aplikacji. Aplikacje przyjmujemy przez cały czas.
- +

O

W większości przypadków proces przeglądu grantów trwa 90-120 dni.

- +

O

Ze względu na ilość otrzymywanych wniosków, skontaktujemy się jedynie z pomyślnymi odbiorcami grantów.

- +

Odpowiedzialność społecznaSC Johnson wspiera kobiecą przedsiębiorczość, walczy z malarią w Rwandzie przy pomocy kiosków EKOCENTER

FilantropiaGranty i przekazywane przez firmę SC Johnson produkty pomagają poprawić życie w naszych społecznościach

FilantropiaGranty SC Johnson: Jak ubiegać się o darowiznę dla firmy w USA

SpołecznośćSC Johnson razem z Dibujando un Mañana pomaga dziewczynkom odmienić ich życie

SpołecznośćFilantropia korporacyjna, wolontariat pracowniczy: SC Johnson pomaga w poprawianiu życia lokalnych społeczności

Nasz celGranty SC Johnson: nasze wytyczne i obszary realizacji działań

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej