Granty SC Johnson: nasze wytyczne i obszary realizacji działań

Filantropia firmy SC Johnson jest ukierunkowana na rozwój społeczności, świadczenia socjalne, zdrowie, zrównoważony rozwój oraz inne obszary, które wymagają wsparcia.
SC Johnson nie przyznaje grantów osobom prywatnym ani nie wspiera organizacji posiadających politykę dyskryminacji — na piśmie bądź w praktyce.
W SC Johnson jesteśmy dumni z naszego długiego dziedzictwa korporacyjnej filantropii — to część wprowadzania przez nas w życie naszych zasad korporacyjnych. Jeśli interesuje Was aplikowanie o grant SC Johnson, zacznijcie od przejrzenia tych najczęściej zadawanych pytań na temat darowizn naszej firmy. 

O Wytyczne w zakresie datków charytatywnych są różne w różnych krajach, jednak ogólnie organizacje muszą mieć status zarejestrowanych organizacji charytatywnych/non-profit lub być podmiotem państwowym, takim jak szkoła, biblioteka, czy organ publiczny.
- +

O • Osoby prywatne. 

• Organizacje zajmujące się celami politycznymi, społecznymi, sportowymi, weteranów, pracy oraz bractwa, bądź instytucje religijne. SC Johnson może wspierać pewne programy takich organizacji, jeśli korzystnie wpływają na ogół społeczności, np. program śniadań czy schronień. 

• Dodatki do zarobków personelu administracyjnego, wykraczające poza potrzeby administracji bądź konkretne programy lub projekty. 

• Ogólne wsparcie operacyjne organizacji wspieranych już w dużym stopniu przez większe organizacje, takie jak United Way, jednak rozpatrywane będą konkretne programy, które nie są fundowane przez te organizacje.

• Sponsoring wydarzeń wspierających wysiłki zbierania funduszy przez organizację charytatywną/non-profit, jednakże SC Johnson może wspierać ich zasadniczy cel.
 
• Jakikolwiek program, projekt bądź wysiłek, który może spowodować możliwy konflikt interesów dla SC Johnson bądź którejkolwiek jednostki firmy (np. programy zapewniające bezpośrednie korzyści dla firmy).

• Firma SC Johnson nie wspiera organizacji, które prowadzą politykę dyskryminacji osób na podstawie ich rasy, koloru skóry, religii (wyznania), płci, ekspresji płciowej lub zmiany płci, wieku, kraju pochodzenia (narodowości), niepełnosprawności, stanu cywilnego, orientacji seksualnej lub statusu związanego ze służbą wojskową, niezależnie od tego, czy taka polityka dyskryminacji została sporządzona pisemnie, czy też jest praktykowana. Nie przyznajemy grantów jakiejkolwiek organizacji, która stosuje taką politykę.
- +

O Nie. Większość operacji SC Johnson na świecie określa swoje datki w oparciu na ocenę lokalnych potrzeb oraz wpływu organizacji. Jedynie kilka krajów, jak np. Stany Zjednoczone, ma formalny proces udzielania grantów. W razie pytań na temat lokalnych działań operacyjnych SC Johnson skontaktuj się z firmą tutaj
- +

Obszary realizacji działań SC Johnson z zakresu filantropii

O SC Johnson głównie wspiera instytucje bądź organizacje obsługujące bądź bezpośrednio wpływające na społeczności, w których prowadzimy znaczącą działalność operacyjną. Nasze obszary realizacji ofiarodawstwa to:

• Rozwój ekonomiczny i rozwój społeczności — programy, które poprawiają jakość życia w takich obszarach, jak gospodarka i infrastruktura, tworzenie możliwości, rozwój ekonomiczny, bezpieczne sąsiedztwo, oferta kulturalna oraz szkolenia zawodowe.

• Świadczenia socjalne — programy, które zapewniają wsparcie dla osób/rodzin o niskich dochodach lub które mogą wkrótce być w takiej sytuacji, aby pomóc im na drodze do samowystarczalności. Takie wsparcie ma formę świadczeń dla rodzin, osób niepełnosprawnych lub starszych, zapobieganie nieszczęściom w gospodarstwach domowych, tymczasowych schronień, a także pomocy osobom mniej uprzywilejowanym lub żyjącym w biedzie.

• Zdrowie i dobre samopoczucie — programy, które pomagają edukować obywateli w zakresie zwalczania chorób przenoszonych przez komary lub wspierają programy edukacyjne na temat zdrowia publicznego i dobrego samopoczucia oraz sprawiedliwego dostępu do opieki zdrowotnej.

• Edukacja — programy, które kładą nacisk na osiągnięcia akademickie uczniów i studentów, ze szczególnym uwzględnieniem wzbogacenia środowiska edukacyjnego i jego rozwoju, takie jak edukacja wczesnoszkolna, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie, szkoły policealne, techniczne i zawodowe.

• Programy zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska — programy wspierające zrównoważony rozwój poprzez zarządzenie lokalnymi ekosystemami, zwalczanie emisji szkodliwych substancji, ochronę zasobów naturalnych, upiększanie otoczenia, stosowanie energii odnawialnej i ochronę przyrody.

• Darowizny produktowe 
- +

EdukacjaNauka w praktyce: Mr Muscle Science Lab wspiera edukację w zakresie nauk ścisłych (STEM) w RPA

EdukacjaEdukacja w zakresie nauk ścisłych rozwija się w Niemczech dzięki wsparciu NeanderLAB przez SC Johnson

ZdrowieSC Johnson to Support Development of 40 New Health Posts in Rural Rwanda

SpołecznośćFilantropia korporacyjna, wolontariat pracowniczy: SC Johnson pomaga w poprawianiu życia lokalnych społeczności

FilantropiaGranty i przekazywane przez firmę SC Johnson produkty pomagają poprawić życie w naszych społecznościach

FilantropiaGranty i przekazywane przez firmę SC Johnson produkty pomagają poprawić życie w naszych społecznościach

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej